• Vi har ikke endret noe i forhold til kravene til årsakssammenheng, og viser til at det må være årsakssammenheng mellom den skadelige påvirkningen og sykdommen, sier Lasse Henriksen, underdirektør i Arbeids- og rehabiliteringsdivisjonen, Rikstrygdeverket.

— Kravet til årsakssammenheng går frem av folketrygdloven § 13-4 andre ledd. Trygdeetaten gjør selvstendige vurderinger av årsakssammenhengskravet på grunnlag av de faktiske og medisinske opplysninger i saken. Vi kommenterer ikke denne aktuelle saken, legger Henriksen til.