— Den setter en øvre grense på 300 timer kompensert overtid for personell i ledende stillinger, opplyser rådgiver Solveig Dagfinrud ved presse- og infoavdelingen ved ledelsens sekretariat i Forsvarsdepartementet.

— Hvorfor går dere til søksmål mot de fem offiserene som har nektet å betale tilbake?

— Det gjør vi for å sikre lik behandling av sakene, og for å ivareta statens interesser.

To av de fem sakene knytter seg til fartøytjeneste. Under slik tjeneste opptjener ledende personell fritid som etter hovedregelen skal avspaseres.

— Dersom planlagt avspasering må utgå på grunn av Forsvarets behov, åpner regelverket for at det gis overtidskompensasjon. Men også her gjelder Hovedtariffavtalens bestemmelser, understreker Dagfinrud.

— Betyr saken at Forsvaret og enkelte offiserer har brutt arbeidsmiljøloven?

— Ledende personell er som hovedregel unntatt fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Saken gjelder brudd på Hovedtariffavtalens regler om overtidsgodtgjørelse for ledende personell, ikke arbeidsmiljølovens regler.

— Hvilke konsekvenser har Riksrevisjonens anmerkninger fått for håndteringen av overtid i dag?

— De har medført øket fokus på overtidsutbetalinger i Forsvaret, og det er iverksatt tiltak for å unngå tariffstridige utbetalinger i fremtiden, sier rådgiver Solveig Dagfinrud.