Tross flere forskringer fra justisministeren og statsministeren i Stortinget om en oppmyket linje overfor lengeværende asylbarn, nådde regjeringens instruks aldri Politiets utlendingsenhet. Derimot viser tallene at Anundsen hittil i år har sendt ut dobbelt så mange lengeværende barn som Grete Faremo (Ap) gjorde på sine ti måneder i fjor.

Kontroll— og konstitusjonskomiteen er koblet på saken og har til nå sendt to brev med spørsmål de vil ha klarhet i. Ordbruken har vært sterk. Komitéleder Maritin Kolberg (Ap) har slått fast at det er behov for å komme til bunns i saken. Senterpartiets Per Olaf Lundteigen mener justisminister Anders Anundsen (Frp) har feilinformert Stortinget, mens Abid Raja (V) har uttalt at Politidirektoratet måtte vært drømmetydere skulle de forstått statsrådens budsak.

Utsatt juleferie

Da Stortinget torsdag tok juleferie, var fristen Anundsen hadde fått til å svare på spørsmålene gått ut. Dermed måtte komitèmedlemmene bli igjen i hovedstaden fremfor å dra hjem på juleferie.

— Vi hadde håpet på svar på tirsdag. Nå blir det et ekstraordinært komitemøte i morgen. Vi har grunn til å tro at vi får svar fredag, sier Jette Christensen (Ap).

Hun reagerer på tidsbruken.

— Det er ingenting i denne saken som gjør at jeg lurer mindre på hva som har skjedd, sier hun.

— Er det grunn til å tro at justisminsitere har spekulert i å svare etter at Stortinget har tatt juleferie?

— Det vil jeg ikke spekulere i, men jeg registrerer at svaret kommer etter at Stortinget i plenum har gått i fra hverandre.

Spørsmålene

Kontrollkomiteen på Stortinget vedtok på et møte torsdag 4. desember å sende et brev til justisministeren med fire spørsmål de ønsker svar på.

  • Kan statsråden bekrefte at han selv og departementet ikke kjente til den manglende oppfølgingen før saken ble omtalt i Bergens Tidende, og evt. hvorfor ble ikke den manglende oppfølgingen oppdaget tidligere?
  • Hvordan har den klare politikkendringen kommet til uttrykk i tildelingsbrevet, og har denne politikkendringen vært uttrykt klart nok til at den ikke kunne misforstås?
  • Hva vil statsråden foreta seg for å undersøke hvorfor tildelingsbrevet ikke ble fulgt?
  • Hva vil statsråden foreta seg for å se til at liknende situasjoner ikke vil oppstå? Anders Anundsen beklaget i Stortinget den 2. desember at instruksen om at lengeværende barn skulle bak i returkøen, ikke var nådd fram til etaten som har ansvaret for tvangsreturer. Spørsmålet er derimot om han burde forstått at politikken ikke ble fulgt opp i praksis. BT har avslørt at statsråden ble varslet om alle saker som kunne skape bråk i media. Justisdepartementet har i ettertid vedgått at de fikk 62 varsler som berørte totalt 133 barn. Statsråden fikk også månedlige rapporter om hvor mange lengeværende barn som ble sendt ut hver måned.

I etterkant av disse avsløringene har kontroll- og konstitusjonskomiteen sendt nye spørsmål.

KrFs medlem i komiteen, Hans Fredrik Grøvan, er ikke like kritisk som Christensen til at svarene drøyer.

— Jeg vil ikke problematisere dette. Jeg regner med at han trengte litt mer tid. Jeg ser ikke noen grunn til å legge inn noen sånne motiver.

Komplisert bilde

Han vedgår derimot at utsettelsen får konsekvenser.

— Det var flere av oss som hadde tenkt oss hjem i dag. Men vi var enig om at vi skulle ta møtet etter at vi hadde fått svarene fra Anundsen. Nå blir det møte på fredag klokken 15.

— Hva er det viktigste å få svar på?

— Vi ber om forklaring på hvordan dette kan ha skjedd. Hvordan har egentlig dialogen vært fra statsråden og ut i de ytre ledd. Dette er viktig, slik at vi kan forstå hvorfor en beskjed ikke er fulgt opp eller til dels misforstått, sier Grøvan fra KrF.

— Hva tenker du om at politidirektøren har sagt at beskjeden nådde fram?

— Det kompliserer bildet enda mer. Her savner vi viktige brikker. Har måten tildelingsbrevet var formulert på, vært av en slik karakter at det har vært vanskelig å fange opp innholdet i det, sånn at de trodde de praktiserte virksomhet slik den skulle være, sier Grøvan.