Totalt har om lag 320 personer søkt om erstatning etter giardia-epidemien som rammet Bergen høsten 2004. Det siste drøye halvåret har Bergen kommune mottatt ytterligere cirka 120 erstatningssøknader.

Ved byrådslederens kontor opplyses det at det fortsatt kommer inn nye saker ukentlig. Bergen kommune er forsikret for 30 millioner kroner, noe som etter alt å dømme dekker alle krav etter giardia-epidemien.

Kommunen selv har håndtert i overkant av 200 enklere krav som erstatning for utlegg til medisiner, utgifter til transport til lege og liknende. De resterende sakene er oversendt kommunens forsikringsselskap, Gjensidige, som tar seg av behandlingen. De har så langt mottatt i overkant av 110 søknader.

Fra forsikringsselskapet får BT opplyst at alle som har dokumentert utgifter som har sammenheng med giardia-sykdom har fått dekket utgiftene. Det betyr at de aller fleste har fått oppgjør.

— I de fleste sakene er det enkle saker, men det er jo også en del som har fremsatt krav om dekning av tapt arbeidsinntekt i forbindelse med sykemelding, og studenter som fått forsinkelser utdanningen, forteller Lars Fosse i Gjensidige.

Selskapet ga i høst også erstatning til en bergensbedrift for de utgifter de fikk da en av de ansatte ble smittet av giardia. Bedriften fikk erstattet utbetalte sykepenger (16 dager), og tilknyttede utgifter til feriepenger og arbeidsgiveravgift.

Det er ennå ikke for sent å sende inn erstatningskrav til kommunen. Foreldelsesfristen for krav om økonomiske tap er tre år fra skaden oppsto, både for privatpersoner og bedrifter.

For varige fysiske skader er fristen lenger. De som får varige skader vil kunne søke erstatning både for tapt arbeidsfortjeneste og tapt livsutfoldelse. Dette krever at de blir erklært minst 15 prosent medisinsk invalid.