• Dersom retten er hundre prosent sikker på at Kristin visste hva våpnene skulle brukes til da hun overleverte dem lille julaften, må hun regne med å bli felt.

Orderud analyseEinar Olsen, NTB

Det var Kirkemo Haukelands egen forsvarer, Tor Kjærvik, som torsdag innledet sin prosedyre i Nes herredsrett med disse ordene.

Hadde ikke kunnskap På den måten tok han i utgangspunktet nærmest for gitt at de andre i saken kjente til hva våpnene skulle benyttes til.

I resten av prosedyren konsentrerte han seg om å fortelle retten at Kristin aldri hadde noen kunnskap som tilsa at hun med forsett har medvirket til overlagt drap.

Først neste fredag får vi vite hvor mange — om noen- herredsretten mener medvirket til drapene i kårboligen på Orderud for to år siden.

Attentatforsøket For Kjærvik er det helt avgjørende at hans klient i utgangspunktet ikke blir funnet skyldig i den del av tiltalen som handler om trusler eller det som kalles attentatforsøkene.

I forhold til hovedtiltalen er dette en ren fillesak som aktoratet har trukket når det gjelder Lars Grønnerød. Det skyldes at han kan dømmes for medvirkning på et annet grunnlag.

Kristin derimot vil vanskelig kunne frasi seg all kunnskap om stridighetene rundt Orderud gård dersom hun et halvt år før juleselskapet gjennomførte en trusselaksjon på oppdrag fra ekteparet.

Finner retten henne skyldig i "attentatforsøket", tilsier det samtidig at hun visste hva våpnene skulle benyttes til

Begrunnet overbevisning Advokat Kjærvik formante retten til ikke bare å være konsentrert om mulig tvil. Som den eneste av forsvarerne vektla han det ulovfestede kravet om at retten ikke kan være overbevist om tiltaltes skyld uten at overbevisningen er begrunnet.

Bevisvurdering er ingen juridisk disiplin, sa Kjærvik og minnet om at det er legfolk som er i flertall også i herredsretten. Jurister er ikke bedre skikket enn andre til å vurdere kvaliteten på bevis i en straffesak, mente Kjærvik.

Overbevisning er en subjektiv opplevelse, men både lege og lærde dommere plikter å begrunne hva de bygger sin overbevisning om skyld på.

Hvis ikke Nes herredsrett klarer å isolere de omstendigheter som har ført fram til overbevisningen om tiltaltes skyld, er ikke overbevisningen begrunnet.

Og da må retten frifinne, sa advokat Kjærvik.

Alibi og motiv I likhet med aktoratet og de andre forsvarerne tok også Kjærvik for seg spørsmål som ligger i tiltalens grenseland.

I den helt spesielle Orderud-tiltalen spiller motiv liten rolle og alibi enda mindre. Likevel har store deler av rettssaken vært konsentrert om nettopp disse to forhold.

Aktoratet sa ved sakens begynnelse at påtalemyndigheten ikke aktet å bevise noe motiv fordi tiltalen ikke krever det. Likevel har statsadvokatene vært meget opptatt av gårdstvisten som den egentlige årsak til udåden ingen vet hvem utførte.

På samme måte har ekteparet Orderuds mangel på alibi for drapsnatten vært en gjenganger hos statsadvokatene.

I prosedyrene som i bevisførselen har aktoratet hatt skiftende drahjelp fra forsvarerne.

— Kristin har ikke noe selvstendig motiv for disse grufulle ugjerningene. Hun har heller ikke noe motiv sammen med ekteparet Orderud, sa Kjærvik.

Han mente pressen hadde vært sterkt medvirkende til at Kristin er blitt Orderudsakens svarte får. I retten har de andre klientenes forsvarere nærmest forsøkt å plassere henne i kårboligen på drapsnatten.

I forhold til tiltalen trenger ikke Kristin noe alibi, men hun har det, var Kjærviks konklusjon.NTB

RØYKER: Kristin Kirkemo Haukeland og hennes ektemann Per Haukeland nyter sine sigaretter i en pause under rettsforhandlinge torsdag. Foto: SCANPIX