Høyesterettsbehandlingen av saken kan dermed bli minst ett år forsinket. Høyesterett hadde opprinnelig satt av åtte dager i januar 2006 til å vurdere om innføringen av Norsk Tippings enerett på drift av spilleautomater er ulovlig eller i strid med EØS-avtalens bestemmelser.

Loven som gir Norsk Tipping enerett på drift av spilleautomater, ble vedtatt i august 2003, men er ennå ikke trådt i kraft. Loven skulle ha trådt i kraft fra nyttår, men den nye regjeringen besluttet for en måned siden å utsette innføringen av automatmonopolet til 1. april, slik at Høyesterett kunne si sin mening om saken først.

Flere rettsrunder

Det er Norsk Lotteri— og Automatforbund (NOAF) og Norsk Lotteridrift som har anket saken til Høyesterett, etter at de tapte rettssaken om monopolet i lagmannsretten.

De to organisasjonene har også brakt inn saken for EFTAs overvåkingsorgan ESA, som igjen har varslet at saken vil bli brakt inn for EFTA-domstolen. Etter at det i forrige måned ble klart at EFTA-domstolen vil få saken til avgjørelse, har NOAF og Norsk Lotteridrift bedt Høyesterett vente med å behandle automatsaken som de selv har anket inn.

Bakgrunnen for de to organisasjonenes ønske om utsettelse, er at det uansett er EFTA-domstolen som i siste instans avgjør om det norske statlige monopolet på drift av spilleautomater strider mot EØS-reglene.

– Vi er glade for avgjørelsen i Høyesterett. Det betyr at saken nå vil få sin endelige behandling. Behandling i andre rettsinstanser enn EFTA-domstolen ville bare gitt midlertidige løsninger og betydd unødvendig ressursbruk, sier styreleder Ottar Dalset i NOAF til NTB.

Dalset sier han er optimist foran behandlingen i EFTA-domstolen: – Jeg har hele tiden trodd at monopolet vil falle, sier han.

Ikke enstemmig

Dette er også bakgrunnen for at Høyesterett nå utsetter saken i påvente av EFTA-domstolens avgjørelse, framgår det av Høyesteretts kjennelse, som ikke er enstemmig.

Flertallet i kjæremålsutvalget begrunner utsettelsen med at det «er best forenlig med håndhevingssystemet innenfor EØS at prøvingen i Høyesterett må vike».

Mindretallet mener det ville vært en klar fordel om saken hadde vært behandlet av Høyesterett før den ble behandlet av EFTA-domstolen. Det ville ikke bare lettet saksbehandlingen for EFTA-domstolen, men også gitt Høyesterett en anledning til å påvirke utviklingen i EØS-retten, mener mindretallet.

Staten, ved Kultur- og kirkedepartementet, har ment det samme som mindretallet i Høyesteretts kjæremålsutvalg sier: Høyesterett burde behandle saken selv om det er klart at den kommer opp i EFTA-domstolen.