Saken har fått mye oppmerksomhet, fordi en stefar i Stavanger tingrett ble frifunnet for å ha riset sine stesønner med flat hånd. Deretter anket påtalemyndigheten til lagmannsretten, der frikjennelsen ble opphevet.

Denne opphevelsen anket stefaren til Høyesterett. Men onsdag forkastet Høyesterett stefarens anke, noe som betyr at det er opphevelsen av frifinnelsen som gjelder. Det juridisk-tekniske i saken er svært komplisert, men dette innebærer at det nå ikke foreligger noen dom i saken, og hele prosessen må startes på nytt igjen, ved at påtalemyndigheten tar ut ny tiltale mot mannen.

– Vi er av den oppfatning at det han har gjort mot sine barn, var spontant, og bar lite preg av krenkelse. Det var heller ikke harde slag, sier stefarens advokat Odd Rune Torstrup til NTB.

Advokaten opplyser om at det i denne saken kun er tatt stilling til lovanvendelsen.

– I den grad påtalemyndigheten vil ha en ny runde, kommer vi til å legge opp ytterligere bevisførsel, noe vi mener bør føre til frifinnelse, sier Torstrup.