Tall som Dagbladet har samlet inn viser at en av 20 elever gir opp og aldri fullfører videregående skole. Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser i tillegg at bare 57 prosent fullfører videregående på den tiden de skal.

Av de 15 fylkene som Dagbladet har fått sammenlignbare tall fra, peker Hordaland seg ut som fylket med minst frafall. Tre prosent av elvene på fylkets videregående skoler sluttet i løpet av fjoråret. For Sogn og Fjordane er tallet 4,3 prosent.

Verst ut kommer Telemark med et frafall på hele sju prosent, tett fulgt av Nordland og Troms med 6,8. I hovedstaden dropper 6,2 prosent ut av den videregående skolen. Altså mer enn dobbelt så mange som i Hordaland.

— Overgangen fra ungdomsskolen til videregående kan være vanskelig, både faglig og sosialt. Det kan være en grunn til at så mange velger å slutte, forklarer lederen for inntakskontoret i Nordland, Ole Kristian Akre, overfor Dagbladet.

Ifølge en rapport som er utarbeidet av forsker Eifred Markussen ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU), er det klare fellestrekk hos de ungdommene som ikke fullfører videregående skole.

Stort fravær i siste klasse på ungdomsskolen, svakere karakterer enn gjennomsnittet og mis-trivsel på ungdomsskolen er ifølge Markussen kjennetegn som går igjen hos de som slutter på skolen. Markussen har fulgt 10.000 elever fra ungdomsskolen og over i videregående.