Høie legger nå frem en skisse til innholdet i den reservasjonsmuligheten i abort-saker som Høyre, Frp og KrF ble enige om å innføre i tråd med samarbeidsavtalen, skriver Aftenposten.no.

Bent Høie vil at pasienter som har en lege eller blir tildelt en lege som har benyttet reservasjonsmuligheten, skal få skriftlig informasjon om dette og rett til å skifte fastlege.

Når pasienter selv velger fastlege vil de få informasjon om hvem som har reservert seg mot aborthenvisning.

Forberedt

Reservasjonssaken vil bli behandlet av Regjeringen og fremmet som en lovsak for Stortinget etter en vanlig høring. Det er kjent at Høyre vil pålegge sine representanter å stemme for ordningen.

— EtterLegeforeningens landsstyrevedtakhar jeg brukt mye tid på å forberede meg på at dette kunne skje, og jeg har tenkt på mulige løsninger, sier Bent Høie til Dagens Medisin.

— Dersom Legeforeningen hadde endt på et annet standpunkt, tror jeg det politiske bildet ville ha vært annerledes, legger han til.

Aktiv dødshjelp og abort

Høie presiserer at reservasjonsmuligheten tar hensyn til to viktige forhold:

— Det viktigste er hensynet til pasientene, spesielt kvinner som søker abort. Det andre er hensynet til leger som ønsker en reservasjonsmulighet i alvorlige samvittighetsspørsmål. Ordningen vil derfor omfatte henvisning til abort og eventuell fremtidig lovendring som åpner for autanasi (aktiv dødshjelp).

- Kan miste og få pasienter

Leder i Allmennlegeforeningen, Kari Sollien, sier at man ikke vet mye om hvilke vurderinger folk gjør før de velger fastlege.

Hun tror likevel at pasienter kan påvirkes av brev fra leger som meddeler at de reserverer seg mot aborthenvisning.

— Jeg vil tro at leger som reserverer seg kan miste pasienter fra listen, særlig der dette ikke har vært kjent i lokalsamfunnet fra før. Men det kan også tenkes at nye pasienter vil komme til sidendet erforskjellig syn på denne saken i befolkningen, sier hun.

Ble nektet

Aftenposten skrev nylig om en student som oppsøkte en fastlege for å bli henvist til abort. Inne på legekontoret ble hun kontant avvist. Det er slike episoder Bent Høie vil unngå.

— Ordningen sikrer pasientene både god informasjon og rask tilgang til helsehjelp. Det har vært spesielt viktig for meg å unngå at pasientene blir klar over legens reservasjon i møte med legen på legekontoret.

— Det er kommunene som bestemmer om de vil inngå avtaler med fastleger som reserverer seg. De skal vurdere om det ut fra de lokale forholdene er mulig å ivareta pasientene på en god måte, sier Høie.

Rett til sykehuset

-I tillegg skal myndighetene informere om at alle kvinner også allerede har mulighet til å henvende seg direkte til sykehus for å få utført abort og at det ikke er krav om å gå om fastlegen, sier Høie.

I tillegg til at vil Høie at det på HELFO sine sider, der man velger fastlege, skal opplyses om fastleger har benyttet seg av reservasjonsmuligheten. På visse vilkår bør jenter under 16 år gis mulighet til å skifte fastlege uten samtykke fra sine foreldre, mener Høie.

— I tillegg skal det stilles krav i forskriften om at fastlegen selv skal skaffe kvinnen time hos ny lege snarest, og ikke senere enn innen ett døgn, og at kvinnen ikke må reise langt for å komme til nye lege.

Allmennlegene: - Godt forslag

Leder i Allmennlegeforeningen, Kari Sollien, synes forslaget fra helseministeren er positivt.

— For oss er det viktig at regjeringen i sitt arbeid lar pasientenes rettigheter veie tyngst. Det er avgjørende at pasientene alltid møtes med forståelse og respekt. Forutsigbarhet for pasientene må sikres gjennom god informasjon. Derfor har vi foreslått en oversikt over de legene som har reservert seg, slik at pasienten enkelt kan gå til en annen fastlege eller velge å ta direkte kontakt med sitt lokale sykehus. At skissen legger opp til denne type informasjonssystemer synes vi er positivt, sier hun.

Gynekologene skeptiske

Internt i Legeforeningen er det stor uenighet om henvisningsmuligheten mellom de ulike spesialitetene.

Norsk gynekologisk forening har hele tiden ment at fastlegene hverken har eller har hatt noen hjemmel i lov eller forskrift for reservasjon.

Gynekologene vil at alle sykehus som utfører abort innfører en ordning der kvinnene kan kontakte sykehuset direkte, og ikke gå via fastlegen.

Bekymret

— Vi er bekymret for at debatten om reservasjonsadgang har skapt usikkerhet om kvinnens rett til å fremsette krav om å få utført abort. Vi vil derfor understreke at mange gynekologiske avdelinger har etablert et tilbud for kvinner som vurderer abort, sier Knut Hordnes, leder av foreningen.

Gynekologene oppfordrer nå alle avdelingene som allerede har dette tilbudet om å gjøre det allment kjent for befolkningen.

— Og vi oppfordrer alle gynekologiske avdelinger som ikke haren tilsvarende ordning til å etablere et slikt tilbud så snart som mulig, sier Hordnes.