Strafferammen er inntil seks år fengsel for den som er «smitteførende med en allmennfarlig smittsom sykdom» og forsettlig overfører smitte eller utsetter en annen for smittefare. Ved uaktsom overtredelse er strafferammen tre års fengsel.

– Det er vår påstand at paragraf 155 virker mot sin hensikt og er med på å opprettholde den uønskede situasjonen både ved å skape falsk trygghet og ved å kun ansvarliggjøre én av partene, skriver HivNorge i et brev til Justisdepartementet.

Diskriminerende

Bakgrunnen for kravet om å fjerne straffebestemmelsen er ellers at den hevdes å være diskriminerende, og at den stigmatiserer hiv-positive. I brevet blir det påpekt at paragraf 155 – så vidt HivNorge kjenner til – bare har vært benyttet overfor hiv-positive.

– Dette er en praksis som er med på ytterligere å stigmatisere en allerede utsatt gruppe, og som i neste omgang fører til at færre vil teste seg på grunn av de holdninger de er redd for å bli møtt med, heter det i brevet.

HivNorge hevder også at paragraf 155 i sin nåværende form ikke er i tråd med internasjonale retningslinjer. Subsidiært mener organisasjonen at bestemmelsene må endres.

Straffelovkommisjonen

Avdelingsdirektør Knut Erik Sæther i Justisdepartementets lovavdeling sier til NTB at henvendelsen fra HivNorge blir tatt med i det videre arbeidet med en ny straffelov. Han regner med at Helse— og omsorgsdepartementet vil bli bedt om å vurdere saken. Forslaget til ny straffelov skal etter planen legges fram i 2008.

Sæther påpeker at Straffelovkommisjonen i sin utredning i 2002 går inn for å videreføre straffelovens paragraf 155, men med en enklere utforming. Kommisjonen foreslår en endring som innebærer at også personer som ikke selv er smittet, kan rammes av straffebestemmelsen.

Fengselsstraff

Opplysninger i Lovdata viser at straffelovens paragraf 155 har vært anvendt i cirka 15 straffesaker, derav tre saker som er behandlet i Høyesterett i perioden fra 1992 til 2002.

I en sak fra 2000 forkastet Høyesterett anken fra en mann som i Frostating lagmannsrett var dømt til fengsel i to år og ti måneder. Han hadde ved en rekke samleier utsatt to kvinner for hiv-smitte, uten å opplyse at han selv hadde hiv-viruset. Den ene kvinnen ble smittet, mens den andre unngikk å bli smittet.

Smittevernhensyn

Direktør Geir Stene-Larsen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt gir NTB denne kommentaren:

– Prinsipielt er det viktig å motvirke at personer med en allmennfarlig smittsom sykdom smitter andre. Hvordan dette best ivaretas gjennom lovverket, er stort og viktig spørsmål som krever en grundig behandling. Hvis vi blir forelagt et forslag til endring i dagens lovgiving, vil vi foreta en nøye vurdering av saken ut fra smittevernhensyn.