Riksadvokaten sier man er kommet til denne konklusjonen under tvil.

Det var Kredittilsynet som anket saken inn for Riksadvokaten etter at den var henlagt av Økokrim i juni.

Vil skjerpe loven

Kredittilsynet reagerer på fredagens henleggelse med å varsle en skjerping av loven. Tilsynet ønsker en klargjøring av loven som kan sikre likebehandling mellom dem som arbeider med verdipapirforvaltning til daglig, og de som har det overordnede ansvar.

Riksadvokaten er kommet til at toppledelsen ikke har et slikt innsyn og ikke er dekket av dagens lov.

Sakens kjerne gjelder om en toppleder vil ha innsyn i de konkrete disposisjoner med verdipapirer som loven er ment å dekke. Riksadvokaten siterer fra lovteksten som gjelder personer som "normalt har innsyn i eller arbeider med investeringstjenester eller forvaltning av finansielle instrumenter for foretaket eller foretakets kunders regning".

Historisk info

Riksadvokaten legger til grunn at en konsernsjef kun har med investeringspolicy å gjøre, ikke de konkrete handler. Normalt ville han bare motta historisk informasjon, heter det, altså informasjon om ting i ettertid.

Derimot var konsernsjefen med på strategiske avgjørelser. Grensene mellom strategiske og andre investeringer er dermed flytende, heter det.

— Lovens ordlyd er som tidligere nevnt vag og løser ikke spørsmålet. Forarbeidene er heller ikke klare og entydige, men gir mest støtte for at man har tatt sikte på å ramme personer som arbeider med eller har innsyn i enkelthandler i finansielle instrumenter.

Selv om det skulle være hensyn som talte for en videre tolkning kan ikke det være avgjørende i strafferettslig henseende. Da må loven bli klarere, heter det fra Riksadvokaten.

Glad

Åge Korsvold er glad for å kunne legge saken bak seg, etter 13 måneders venting.

— Det er godt å kunne begynne med blanke ark. Det er mange åpninger i dag, som ikke var der i går. Mange har kunnet tenke seg å bruke mine tjenester, men denne saken har satt sine begrensninger.

— Det er snakk om helt konkrete tilbud, hvor jeg ikke har kunnet gå videre, i påvente av en avklaring av denne saken, sier Korsvold, som er fornøyd med at de fikk medhold på alle punkter.