Dette fremgår av tilstandsrapporten om norske damanlegg. De fleste av dem ligger i fjellområder over trange dalfører. De eldste er bygget omkring 1900, altså hundre år gamle.

Svarene fra dam-eierne, som ble gitt på en rekke kritiske spørsmål i denne landsomfattende tilstandsanalysen, er helt anonymisert. Det var et krav fra dameierne.

Innrømmer sikkerhetsrisiko

Spørsmål de fikk gjaldt nemlig også selve sikkerheten ved de gamle damanleggene:

— Er kvalitetstilstanden og omfanget av skader på dammen av et sådant omfang at det er risiko for driftsstopp eller for sikkerheten? Det var ett av spørsmålene til de vassdragsteknisk ansvarlige personer for dammene.

På dette spørsmålet ble det gitt ja-svar for seks prosent av de i alt 324 dammene som er med i denne sjekke-runden. Det betyr at ca. 20 dammer av 324 oppfattes, av eieren selv, som «risiko for driftsstopp eller sikkerheten».

I Norge er det i alt 1200 damanlegg. Derfor er mer enn 850 dammer ikke med i denne undersøkelsen.

BKK og Hydro med

Det går frem av den offentlige delen av rapporten at BKK, Hydro Energi, Elkem, Statkraft og Oslo Energi har avgitt svar om tilstanden på sine betongdammer og jord-/steinfyllingsdammer. Disse selskapene har driftsansvaret for de fleste damanleggene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Svært mange av damanleggene på Vestlandet er bygget på 1950- og 1960-tallet.

— I denne perioden det ble bygget klart flest dammer, slik at stort produksjonspress kan ha påvirket kvaliteten på arbeidet, heter det i den offentlige delen av damrapporten.