I dag er det ikke tilstrekkelig lovgrunnlag til å bruke heimevernssoldater slik Stortinget har bestemt de skal brukes til. Ved å endre loven vil Heimevernet få bedre evne til å sikre samferdselsnettet i krisesituasjoner og delta sammen med helmilitære styrker i kampen mot terrorisme, går det fram av en pressemelding fra forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Manglende lovhjemmel gjør at det i dag er vanskelig å benytte Heimevernet i fredstid på en rekke områder utenom i den fastsatte årlige tjenestetiden. Det gjelder områder som forsterket grensevakt, beskyttelse av militære styrker, mottak av allierte forsterkninger og sikring av utsatt infrastruktur.

Etter gjeldende rett kan heimevernssoldater i fredstid bare kalles inn utenfor den årlige tjenestetiden for avverge eller begrense naturkatastrofer eller ulykker. De kan ikke kalles inn for å avverge eller begrense menneskeskapte anslag, heter det i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.