EU arbeider med et nytt direktiv for havnesikkerhet med enda strengere tiltak enn de som fra før er pålagt gjennom den såkalte ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code).

Alle norske havner med internasjonale anløp er pålagt å innføre antiterrortiltakene i henhold til den internasjonale ISPS-koden. Tiltakene omfatter blant annet inngjerding og kameraovervåking. Det kommende direktivet fra EU kan også føre til at deler av innenriks skipstrafikk omfattes av antiterrortiltak.

Nye millionutgifter

Det nye EU-direktivet vil kreve sikring ikke bare av selve havnene, men også tilførselsveiene, utstyr og transportmidler og lagerskur. For flere havner som allerede har gjennomført tiltakene fra ISPS kan direktivet dermed bety nye millioner i utgifter og ombygging av allerede innførte tiltak.

Norske myndigheter har anslått startkostnadene for ISPS-tiltakene til flere hundre millioner. Bergen og Omland havnevesen har brukt 25 millioner kroner og har foreløpig driftsutgifter på fem millioner kroner årlig.

Det vil imidlertid være opp til hvert enkelt EU— eller EØS-land å bestemme i hvilken grad direktivet skal innføres. Det skal gjennomføres en nasjonal sårbarhetsanalyse i Norge innen 2007 som skal utgjøre grunnlaget for disse vurderingene.

Hurtigruten neste?

Direktør i Kystdirektoratet, Leif Jansen, vil ikke spekulere i hva slags innenriks skipsfart som kan bli omfattet. Sikkerhetssjef ved Bergen og Omland Havnevesen, Alf Halsen, mener det er sannsynlig at Hurtigruten må innføre tiltak. Dette vil i så fall føre til at alle havner med hurtigruteanløp må innføre sikringstiltak mot terror.

— Det er sannsynlig at Hurtigruten, skipsfart med mange internasjonale turister og kanskje ferger med mye farlig last vil bli omfattet, sier Halsen.

Direktivet skal etter planen til politisk behandling i EU i løpet av 2005.

NYE ANTITERRORTILTAK? Innenriks skipstrafikk, som for eksempel Hurtigruten, kan komme til å bli omfattet av nye sikkerhetskrav. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ