Striden har oppstått i forbindelse med utredning om en eventuell privatisering av det tunge vedlikeholdet i Forsvaret. Fellesforbundet — som organiserer de sivilt verkstedansatte, blant annet ved Haakonsvern, Norsk Tjenestemannslag og Norges Offisersforbund har trukket seg fra utredningsprosessen. Årsaken er manglende tillit til prosjektledelsen. Dessuten mener organisasjonene at Forsvarsledelsen har gjort seg skyldig i brudd på avtaleverket som sikrer dem medvirkning.

Fellesforbundet gikk tungt inn i prosjektet og hadde representanter både i styringsgruppen, personellgruppen som skulle se på ansattes rettigheter og plikter ved en eventuell omdanning og i tre prosjektgrupper - en for hver av de tre forsvarsgrenene.

Saken i Stortinget

Før prosjektet var kommet skikkelig i gang, la prosjektgruppen frem en redegjørelse som konkluderte med at man burde etablere ett aksjeselskap. De ansatte fikk da mistanke om at prosessen ikke var ment å gi dem reell innflytelse og medbestemmelse slik de har etter avtaleverket. Mistanken ble forsterket da ledelsen sammen med innleide konsulenter gjorde det reelle arbeidet i organer hvor de ansatte ikke var representert.

Leder av forsvarskomiteen i Stortinget, Marit Nybakk, A, leverte et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Kristin Krohn Devold, H, om saken. Nybakk ville vite hvordan statsråden mener de ansattes mulighet til reell innflytelse er i utredningsprosessen.

Devold forsikret

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold svarte at det ikke er gunstig at arbeidstakerorganisasjonene har trukket seg. Hun skriver at de ansattes organisasjoner vil få muligheten til medbestemmelse når det skal gjennomføres drøftinger og forhandlinger i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven og hovedavtalene.

Noen dager senere skriver de to ansvarlige embetsmennene i Forsvarsdepartementet noe helt annet. Ekspedisjonssjef Elisabeth Bødtker Larsen og flaggkommandør Arne Morten Grønningsæter sier følgende: «Ved departementets vurdering av organisasjonenes medvirkning, har vi blant annet tatt hensyn til forholdet mellom det bedriftsinterne demokratiet og de demokratiske prosesser i samfunnet for øvrig. Av hensyn til de samfunnsdemokratiske prosesser, har organisasjonene etter hovedavtalene ikke rett til deltakelse i politiske beslutninger.»

Motstridende svar

— Vi reagerer på at statsråden og embetsmennene i departementet gir motstridende svar i samme sak, sier leder for verkstedklubben ved Haakonsvern, Tor Rasmussen, til Bergens Tidende.

— At statsråden lar embetsmennene ture frem på denne måten uten å reagere, stiller henne i et underlig lys. På oss virker det som om regjeringen har så hastverk med å privatisere vedlikeholdstjenesten i Forsvaret at de kupper gjennom et forslag før valget, sier han.

Fellesforbundet har brakt saken inn for LOs juridiske avdeling.

Rasmussen sier at de tillitsvalgte jobber for å ivareta arbeidsplassene. Han har med glede konstatert at generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Jan Eirik Finseth, har gått inn for å beholde verkstedet ved Haakonsvern i Forsvaret. Ett av Finseths argumenter er at privatisering vil svekke sikkerheten og utsette verkstedet på Haakonsvern for større terrorfare.

— Etter terroraksjonen i London, er dette blitt ytterligere aktualisert, sier Tor Rasmussen.