– De store forskjellene i forventet levealder mellom kjønn og ulike yrkesgrupper fører til en betydelig overføring av pensjonspenger fra lavinntektsgrupper til høyinntektsgrupper. Her driver faktisk folketrygden en omvendt fordelingspolitikk, sier økonomiprofessor og dekanus ved Universitetet i Bergen, Alf Erling Risa.

Ved utformingen av pensjonsreformen forutsatte eksperter og politikere at alle lever like lenge og derfor har den samme nytten av pensjonssystemet. Men slik er det ikke.

**Les også:

– Vi er billige i drift**

Mannlige drosjesjåfører har en forventet levealder på bare 71,9 år, mens kvinnelige lektorer kan regne med å bli 84,2 år. Går de av ved normal pensjonsalder, vil de kvinnelige lektorene i snitt leve 17,2 år som pensjonister, mens de mannlige drosjesjåførene snitt får oppleve dette i bare 4,9 år.

– Privat system gunstigere

Begge gruppene er med på å finansiere sin egen alderspensjon gjennom trygdeavgift, arbeidsgiveravgift og alminnelig inntektsskatt. Gjennom et helt liv som yrkesaktiv vil en mannlig drosjesjåfør i snitt betale inn mer enn han får tilbake fra folketrygden som pensjonist. Han vil faktisk være med å betale en god del av pensjonen til den kvinnelige lektoren.

– Det kan hende at de mannlige drosjesjåførene ville kommet bedre ut med private pensjonsordninger. For prisen de betaler for alderspensjonen er i dag for høy, sier Risa.

Ikke råd til tidligpensjon

Et annet paradoks er at mange av lavinntektsgruppene heller ikke har mulighet til å søke avtalefestet pensjon (AFP) som 62-åringer. Rett og slett fordi de ikke har tariffavtaler som inkluderer AFP.

Med den nye pensjonsreformen som skal gjelde fra 2010, vil imidlertid alle kunne gå av med tidligpensjon fra 62 år.

– Slik ordningen nå foreligger, får grupper med lav inntekt og lav forventet levealder for dårlig betalt. Mange av dem vil ikke ha råd til å gå av med tidligpensjon. Og skal de vente til de er 67 år, blir avstanden mellom det de betaler inn og det de får igjen enda større.

I pose og sekk

Kvinnelige lektorer, lærere fysioterapeuter, leger og andre med lang forventet levealder, har nesten alle mulighet for AFP. Dessuten blir de overkompensert med langt større pensjonsutbetalinger fra folketrygden enn det de har betalt inn.

Vårens lønnsoppgjør vil i stor grad handle om AFP. Den skal tilpasses pensjonsreformen og muligheten for tidligpensjon som gjelder alle.

Risa synes ikke det er urimelig at lavinntektsgruppene med lav forventet levealder kommer ut med en bedre tidligpensjonsordning under disse forhandlingene.

FARLIG JUNK FOOD: - Jeg har tenkt litt på hvorfor vi lever så kort. Det må ha med dårlige matvaner å gjøre, sier drosjesjåfør Knut Skaar.
Høvik, Tor