I dag er 328.000 nordmenn helt eller delvis uføre. Fremskrivinger basert på dagens utvikling, anslår at det vil være mellom 395.000 og 510.000 uføre i år 2050. Det kom frem da det såkalte Arntsen-utvalget, som har utredet en ny uførepensjonsordning, overleverte sin innstilling til arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen på onsdag.

– For høye tall

Uansett om man ser på «best-» eller «worst case-scenario», mener Bjarne Håkon Hanssen at tallene er for høye.

– Vi må lykkes i å få ned disse tallene. Derfor er det viktig å se en helhet i det vi foretar oss i dag, sier Hanssen.

Han trekker frem NAV-reformen og avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) som viktige virkemidler.

– Det er viktig at velferdsstaten kommer tidligere i gang med tiltak i sykmeldingsperioden. Å begrense tilgangen til uføretrygd handler om å gjøre ting før folk blir uføre. Hvis folk først er blitt uføretrygdede, er det veldig krevende å få dem tilbake igjen i arbeid, sier Hanssen.

Han legger til Norge alltid vil ta seg råd til å ta vare på dem som er uføre.

– Men det er veldig viktig for oss å bidra til at flere kan være i jobb og færre går på stønad. Vi ønsker nemlig å bruke pengene på noe annet enn passive utbetalinger, sier Hanssen.

Kontroversielle forslag

Uførepensjonsutvalget har utredet og foreslått hovedprinsipper for en ny uførestønad i folketrygden. I utredningen foreslås det blant annet at:

n Uførestønaden beregnes som 66 prosent av tidligere inntekt. Det kan gi noe høyere ytelser enn dagens system, og et mindretall foreslår derfor en utmålingsprosent på 64 prosent.

n Øvre grense for inntektsgrunnlaget settes til 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden (6G = 377.400 kroner).

n Uførestønaden skal ikke graderes etter sivilstand.

n Det gis et tillegg til personer med forsørgingsansvar for barn under 18 år.

n Uførestønaden avkortes proporsjonalt dersom mottakeren har arbeidsinntekt over et minstenivå. Dette er foreslått til 0,2 G.

Utredningen skal nå ut på høring, med frist 1. oktober. Bjarne Håkon Hanssen tror de mest kontroversielle punktene er de hvor utvalget er delt i sin innstilling. Det gjelder blant annet forslaget om nivået på beregningen av uførestønaden (66 eller 64 prosent), og om barnetillegg skal være behovsprøvd eller ikke.

Fokus på arbeidsevne

Utvalgets leder, Oluf Arntsen, håper at utredningen kan bidra til et annet fokus i uføredebatten.

– Vi må bort fra tanken om at vi skal finne ut hvor syk en person er. I stedet må vi fokusere på hvilke muligheter vedkommende har, altså se på personens arbeidsevne, sier Arntsen, som selv er pensjonert banksjef fra Kristiansand.

På spørsmål om utvalget har hatt som mål å redusere statens fremtidige utgifter, svarer Arntsen:

– Vår ambisjon er å få flere i jobb!

INNSTILLING: Leder av uførepensjonsutvalget, Oluf Arntsen, overleverte onsdag sin innstilling til arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.