Statsminister Kjell Magne Bondevik legger vurderingen fra lovavdelingen til grunn når fiskerministerens habilitet vurderes. I praksis vil det si at Bondevik vurderer det slik at regjeringen har en hel fiskeriminister, som også kan håndtere sildesaker.

— Dette skal blir uproblematisk og håndterbart, sier statsministerens spesialrådgiver Gunnar Husan til Bergens Tidende. Fredag oppnevner regjeringen en settestatsråd som skal tre inn og behandle de få sakene der Svein Ludvigsen blir erklært inhabil.

Lovavdelingen i Justis- og politidepartementet har vurdert fiskeriministerens habilitet i forhold til at broren, Kåre Ludvigsen, er nestformann i Norges Sildesalgslag. Konklusjonen er at Ludvigsen bare unntaksvis vil være inhabil i saker som berører Sildesalgslaget.

Fiskeriministeren kan uten problemer håndtere kvoter og reguleringsspørsmål og opptre som klageorgan i enkeltsaker så sant ikke hans bror er spesielt sentral. Han vil også kunne håndtere rammevilkår for Sildesalgslaget.

Han bør derimot fratre ved behandling av enkeltsaker som har avgjørende betydning for Sildesalgslaget uten at det er en del av virkemidlene for norsk fiskeripolitikk. Ifølge lovavdelingen er det svært sjelden at slike saker dukker opp i departementet.

Ludvigsen bør også fratre ved behandling av saker der han selv eller hans nærmeste familie er å anse som part, mener lovavdelingen.