Politidirektoratet kom i 2004 med en rapport om hvordan man burdesikre regjeringskvartalet. Arbeidsgruppen, som besto av eksperter innenforsikkerhet, politi og forsvar, anbefalte blant annet å stenge Grubbegatapermanent.

Det var Fornyings-, administrasjons— og kirkedepartementet (FAD)som fikk i oppdrag å gjennomføre tiltakene. Det ble presisert at arbeidet måtte«gis høy prioritet», samt at det var behov for «sterk styring».

Ble ikke informert

Kommisjonen mener det er flere årsaker til at arbeidet bleså kraftig forsinket. Blant annet mener kommisjonen at FADsprosjektorganisasjon var for liten til å lede det store prosjektet.

Det kommer også frem at den politiske ledelsen var liteinvolvert i arbeidet. Verken statsråd Grande Røys eller Rigmor Aasud sårapporten som lå til grunn for arbeidet.

Ifølge kommisjonen ble de dermed ikke satt i stand til åsette seg grundig inn i arbeidet.

«Kommisjonen har etter dette vanskelig for å se at denoppfølgningen prosjektledelsen fikk i eget departement, svarer tilforventningen fra SMK om en «sterk styring» og «høy prioritet».Departementsråden satte ikke statsrådene tilstrekkelig i stand til å følge oppsitt ansvar», skriver de i rapporten.

Forsinket av regulering

FAD fikk prosjekteringsmidler i revidert statsbudsjett for2005. Samtidig ble prosjekteringen av de ulike tiltakene satt i gang.

I de første to årene etter at prosjektene var satt i gang,ba Statsministerens kontor (SMK) om statusrapport fra FAD. Kommisjonen har, pågrunn av måten statusrapportene er fylt ut på, ikke klart å forstå prosjektetsreelle framdrift. Ifølge kommisjonen er det vanskelig å se hvilke prosjektersom er gjennomført, hva som var prioritert, og hvor man hadde problemer.

Arbeidet ble også forsinket av spørsmålet om å stengeGrubbegata permanent. En permanent stenging av en gate krever nemligomregulering av området. Det er en den enkelte kommune som har dette ansvaret.

Loven åpner derimot opp for at staten kan vedta enreguleringsplan, dersom samfunnsmessige hensyn tilsier det. Det er litentradisjon for at staten overstyrer kommuner i slike saker, og det ble hellerikke gjort i forbindelse med regjeringskvartalet.

Behandlet som vanlig sak

Først i februar 2008 var Oslo kommunes omregulering ferdig.Tillatelse for å sette opp fysiske sperretiltak ble gitt 29. oktober 2010.Dermed tok det altså to år og åtte måneder fra reguleringsplanen var vedtatt,og til det forelå tillatelse om å sette i gang arbeidet.

Ifølge kommisjonen brukte staten mer tid enn man skulleforvente. Staten tok heller ikke initiativ overfor kommunen for å påskyndearbeidet. Kommunen, på sin side, behandlet saken som en ordinær omregulering,uten særskilt prioritering.