5,4 tonn ren CO2 skulle etter planen slippes ut på 800 meters dyp nordvest for Storegga i Norskehavet senere i sommer. Forsøket er en del av et internasjonalt prosjekt som tar sikte på å få mer kunnskap om deponering av CO2 på dypt vann. Bak planene står Norges forskningsråd og en internasjonal forskergruppe.

Avvist på Hawaii

Et lignende prosjekt utenfor Hawaii ble avvist av amerikanske myndigheter for to år siden etter langvarig motstand fra miljøvernere og lokale innbyggere.

I Norge ga Statens forurensningstilsyn (SFT) tilsagn til pionerprosjektet i havet vest for Kristiansund. Nå setter miljøvernminister Børge Brende (H) en foreløpig stopper for gjennomføring av planene. Han vil ha ny vurdering av prosjektet.

— Vi må finne ut om dette prosjektet er i strid med Norges internasjonale forpliktelser om beskyttelse av havmiljøet i Nordøst-Atlanteren. Derfor har jeg avgjort at søknaden må konsesjonsbehandles etter forurensningsloven. Det er tross alt ikke ubetydelige mengder CO2 som her skal slippes ut. Man kan ikke utelukke at prosjektet vil ha negative virkninger på havmiljøet. SFT har derfor fått beskjed om å underlegge saken en grundigere behandling, sier Brende til Bergens Tidende.

Greenpeace har også klaget på SFTs saksbehandling og kalt den lettvint.

Biologiske effekter?

Det fremkommer av prosjektbeskrivelsen at det vitenskapelige forsøket kan ha enkelte negative biologiske effekter både på fisk, bunndyr og andre forhold. Et av formålene med forsøket er nettopp å øke kunnskapen om biologiske effekter fra utslipp av CO2 i havet.

Da Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) på vegne av forskergruppen søkte om å få gjennomføre det omstridte prosjektet, var svaret fra SFT at forsøket ikke krevde utslippstillatelse.

Begrunnelsen var at utslippene »ikke ville medføre nevneverdige skader eller ulemper».

Nå er det uklart når og om prosjektet blir gjennomført. Prosjektmedarbeider Lars G. Golmen ved Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) er oppgitt over Miljøverndepartementets inngripen.

I hartkorn med Bush

— CO2-utslippene det her er snakk om, er ikke større enn det en privatbil slipper ut i atmosfæren i løpet av ett år. Det finnes ingen rasjonelle vitenskapelige argumenter for å stanse prosjektet, sier han.

Golmen anklager motstandere av det vitenskapelige forsøket for å løpe president Bushs ærend. - De oppnår akkurat det samme som presidenten, nemlig å legge hindringer i veien for løsning på klimagassproblemet, mener han.

fakta/havlagring

  • En internasjonal forskergruppe planlegger et eksperimentelt utslipp av karbondioksid i Norske-havet. Utslippet er 5,4 tonn ren CO2, og var planlagt å finne sted i en tidagersperiode mellom 22. juli og 11. august i år.
  • Utslippet vil skje like over havbunnen på 800 meters dyp. Eksperimentet skal gi økt kunnskap om havlagring av CO2 som klimatiltak. Slik lagring er fremhevet som et mulig tiltak for å redusere økningen av CO2 i atmosfæren.
  • Idéen bak havlagring er å fange CO2-gass fra store stasjonære utslipp og deretter injisere og oppløse dem i havdypet, Forskere mener havlagring kan holde klimagasser borte fra atmosfæren i minst 1000 år.