I Danmark ble alle de 3.520 gravide kvinner som ble mottatt på universitetssykehuset i Odense spurt om at de hadde brukt noen form for prevensjonsmidler. Hele 9 prosent av de gravide kvin-nene svarte ja til dette.

Lignende resultat viser en stor fransk studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Human repro-duction. I følge den berodde 65 prosent av alle graviditeter som ikke var planlagt på at preven-sjonsmiddelet ikke hadde gitt den beskyttelse det var tiltenkt. Blant de gravide i denne studien brukte 21 prosent p-piller.

I en svensk undersøkelse blant kvinner som fikk utført abort våren 2000, oppga drøyt halvparten at de hadde brukt en eller annen form for prevensjonsmiddel.

Men det viste seg likevel at noen hadde glemt å ta p-pillene eller hadde operert kondomet feilt, sier Margareta Larsson, som publiserte undersøkelsen i det skandinaviske gynekologskriftet Acta.

50 kvinner, om lag 10 prosent av de spurte, var likevel helt sikre på at de hadde brukt prevensjo-nen på riktig måte og stilte seg helt uforstående til at de var blitt gravide. Margareta Larsson sier til Aftonbladet at dette ikke er helt uvanlig. Hun sier at p-pillen ikke fun-gerer like bra på alle. Og noen kvinner blir lettere gravide enn andre. Selv om p-piller fortsatt er den sikreste metoden til å unngå uønsket graviditet, tror hun at mange blir lurt av påstanden om at p-piller skal være på det nærmeste 100 prosent sikkert.