• Unnskyld, sa justisminister Knut Storberget (Ap) da han fredag la fram tiltakene han håper i fremtiden kan hindre slike justismord som Fritz Moen ble utsatt for.

Moens advokat John Christian Elden og privatetterforsker Tore Sandberg er glade for unnskyldningen, og er positive til at justismordene nå skal granskes. De forutsetter at også domstolene vil bli omfattet av en slik gransking.

— Det er usigelig trist at ikke Moen skulle få oppleve den siste frifinnelsen. Jeg skulle ønske han kunne vært her nå, sa Storberget, som på vegne av det norske rettssamfunnet sa unnskyld til Moen og dem som sto han nær for den uretten han opplevde.

Den døve Fritz Moen ble dømt for drap på to studenter i Trondheim på 1970-tallet. Han ble dømt til 21 års fengsel og ti års sikring. I 2003 ble han frikjent for det ene drapet. Det andre ble han frikjent for i august i år. Moen døde i 2005.

Justisdepartementet har nå til behandling et erstatningskrav på til sammen 28 millioner, som Moen ønsket skulle gå i sin helhet til døvesaken.

- Ikke punktum

Storberget sa at det ikke er mulig å gjøre ugjort den uretten som samfunnet begikk mot Moen.

— Men det påhviler oss som et ansvarlig rettssamfunn å trekke mest mulig lærdom ut av denne saken for å unngå at noe lignende skjer igjen, sa Storberget.

Først og fremst skal en granskingskommisjon undersøke hvorfor Moen ble uriktig domfelt, og vurdere om det er behov for endringer for å forhindre uriktige domfellelser i fremtiden. Kommisjonen skal ledes av jusprofessor Henry John Mæland ved Universitetet i Bergen. Med seg i utvalget får han lagdommer Inger Marie Dons Jensen fra Hamar og Ingrid Lycke Ellingsen fra Drammen.

Granskingen skal omfatte hele perioden fra politiets etterforskning startet til den siste frifinnelsesdommen ble avsagt i august i år.

Domstolene Storberget ga uttrykk for at han ønsket at også domstolene skal omfattes av granskingen, men dette reiser konstitusjonelle spørsmål som først må avklares før det eventuelt kommer et tilleggsmandat på dette punktet.

Elden og Sandberg sier de forutsetter at domstolene også blir gransket.

— Disse justismordene ville ikke ha funnet sted dersom ikke domstolene hadde bidratt til det, sier Elden.

Tore Sandberg, som utrettelig har jobbet for gjenopptakelse av Moen-sakene, sier han har forståelse for at det konstitusjonelle må avklares, men at det er absolutt behov for å granske dommerne i denne saken.

— Om nødvendig må spørsmålet om en gransking av domstolene bringes inn for Stortinget. Vi kan ikke ha et system hvor domstoler unntas fra gransking, sier Elden.

Forskning

Blant tiltakene Storberget lanserte fredag er også etablering av en tverrfaglig forskergruppe, som skal se på hvilke deler av strafferettsapparatet som kan innebære en risiko for uriktige domfellelser.

I tillegg skal Gjenopptakelseskommisjonen styrkes ytterligere. Det vil bli fremmet forslag om utvidet adgang til bruk av DNA i straffesaker, og det skal legges til rette for en systematisk bevisstgjøring av politiet og påtalemyndigheten i forhold til problemstillingene som Moen-saken reiser.

På spørsmål om ikke disse tiltakene burde kommet før, sier Storberget at han har fått mange hentydninger om det.

— Uansett er det overfor Fritz Moen for seint, ikke engang tidsnok for seint. Så når det kommer, så er det på høy tid for å si det pent, sier justisministeren til NTB.