BT har den siste tiden satt søkelyset på den dårlige sikkerheten ved flere av olje— og gassanleggene på land.

Nå varsler statsråden at han vil se nærmere på sikkerheten på landanleggene etter terrorangrepet i Algerie.

Senest tirsdag hadde olje- og energiminister Ola Borten Moe et orienteringsmøte med Gassco om temaet, skriver han i en e-post til BT.

Sikkerhetsmøte

Gassco er operatørselskap for prosessanleggene Kårstø og Kollsnes, og har ansvaret for transport av gass fra norsk sokkel.

BT har i flere artikler beskrevet hvordan sikkerheten på landanleggene har vært nedprioritert:

  • Mens gassanlegget på Kollsnes i praksis bare er beskyttet med et gjerde, er et tilsvarende anlegg i Storbritannia voktet av væpnede vakter.
  • Kun fire vektere er ansvarlige for sikkerheten på Statoil Mongstad. Statoil har vurdert å gå ned til tre.
  • Da gassanlegget i Nyhamna i Møre og Romsdal ble bygget, slo Hydro fast i et internt dokument at det ikke hadde noen hensikt å prøve å beskytte anlegget mot terror.
  • Det er naturlig at myndighetene i samarbeid med operatørene av anlegg i Norgegår gjennom sikkerheten etter terrorangrepet i Algerie. Dette arbeidet er allerede i gang, skriver Moe.

BT har flere ganger etterlyst svar fra Petroleumstilsynet og departementet om hvor mange tilsyn som er gjennomført på landanlegg med tanke på å sikre seg mot sabotasje og terrorangrep, og hvor mange pålegg som er gitt.

Får ikke svar

I ettertid har stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen stilt det samme spørsmålet i Stortinget. Heller ikke han har fått svar.

«Petroleumstilsynet fører tilsyn med operatørenes arbeid med sikkerhet og beredskap, herunder temaer knyttet til bevisste anslag og terror i den grad det er relevant. Dette innebærer at tilsyn med både sikkerhet og sikring vil kunne være spesifikt, eller være integrert i annen tematikk. Hvor stor del av den samlede ressursbruk som spesifikt retter seg mot sikring av innretninger og anlegg vil være sensitiv informasjon som ikke offentlig kan konkretiseres nærmere», heter det i svaret fra arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Ansvaret for denne typen blir nå flyttet fra Olje— og energidepartementet til Arbeidsdepartementet.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe vil gjennomgå sikkerheten på landanleggene etter terrorangrepet i Algerie.
SCANPIX