— Man har ikke hatt holdepunkter for å anta at norsk personell har vært utsatt for eksponeringsnivåer som kan medføre en helserisiko, sa Godal.

Situasjonen vurderes likevel fortløpende. Det er også gitt tilbud om en helseundersøkelse for alt personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter 1990, i Libanon, Golfen, Somalia og på Balkan.

Kritikkverdig Forsvarsministeren mente det er grunn til å kritisere informasjonsflyten mellom NATO og medlemslandene og informasjonsflyten innad i Forsvaret.

NATOs militære hovedkvarter (SHAPE) i Belgia mottok i juni 1990 retningslinjer for hvordan personell skal forholde seg om de må gå inn i pansrede kjøretøyer som er truffet av ammunisjon med utarmet uran, med blant annet åndedrettsbeskyttelse og tildekking av bar hud.

Oktober Denne meldingen ble sendt til KFOR i Kosovo, men ikke til land som ennå ikke hadde utplassert styrker. Disse landene, deriblant Norge, mottok meldingen først i oktober samme år. Samme dag ble informasjonen sendt Forsvarets overkommando, mens forsvarsledelsen først ble orientert 3. januar i år.

— Det kan synes som om informasjonsflyten innad i Forsvaret her hjemme ikke var god nok, med den konsekvens at ikke alt personell fikk tilfredsstillende opplæring akkurat på dette punktet. Det er kritikkverdig, selv om den norske hovedstyrken fikk relevant informasjon som ledd i Forsvarets normale prosedyrer, sa forsvarsminister Bjørn Tore Godal.NTB