Departementets avgjørelse innebærer at tegninger av bygningene på eiendommen skal være offentlige. CD-plater med interiørfoto og private fotoalbum er derimot beskyttet av taushetsplikt, og skal unntas fra offentlig innsyn.

Avgjørelsen kan få betydning også for andre saker der pressen eller andre vil ha opplysninger om kjentfolks hus og eiendommer.

Klausul

Miljøverndepartementet har behandlet denne saken etter at Riksantikvaren avslo en søknad fra Dagbladet om å få se hele saksmappen i forbindelse med fredningen av Fritzøehus.

Dagbladets interesse for dokumentene hadde sammenheng med avisens forberedelser til dekningen av bryllupet som Mille-Marie Treschow og Stein Erik Hagen nylig feiret på Fritzøehus.

Riksantikvaren begrunnet sitt standpunkt med at det private fotoalbumet og tegningene av Fritzøehus var stilt til rådighet med klausul om at materialet bare skulle benyttes i forbindelse med fredningssaken, og ikke gjøres tilgjengelig for offentligheten.

Tegninger offentlige

Miljøverndepartementet fastslår at tegningene ikke kan unntas fra offentlighet, verken med henvisning til taushetsplikt eller andre bestemmelser i offentlighetsloven.

Departementet påpeker også at «man gjennom avtale ikke kan innskrenke den lovbestemte innsynsretten etter offentlighetsloven».

Opplysningene i fotomaterialet anses derimot som «noens personlige forhold», og er dermed omfattet av taushetsplikt.