*** Utvalgets sammensetning:** Førstelagmann i Borgarting lagmannsrett, Nils Erik Lie, var medlem av utvalget. Dette er problematisk, ettersom Borgarting lagmannsrett er ankeinstans for eventuelle rettssaker i kjølvannet av granskingen.

*** Åpent mandat:** Utvalget måtte selv definere oppdraget de skulle utføre.

*** Sakkyndige:** Partene ble ikke konsultert ved oppnevnelsen av sakkyndige. Dette avviker fra domstolenes behandling.

*** Utestengelse:** Partene var utestengt fra forklaringer avgitt av vitner tilnyttet LO.

*** Tidsnød:** Rapportens ordrikdom tyder på at utvalget hadde tidsnød. Det kan heller ikke utelukkes at store deler av rapporten var ferdigskrevet før partenes sluttinnlegg ble mottatt av utvalget.

*** Ikke innsyn:** Ved ulykkesgranskinger er det lovfestet av partene kan få innsyn i rapportutkastet med uttalefrist. I denne saken var dette utelukket på grunn av tidsnøden.

*** Dokumentinnsyn:** Partene innehar ikke viktige deler av underlagsmaterialet.

«Selv om granskingsutvalget fremhevet at det ville følge domstolsprosessen så langt som mulig, innebar granskingen en rekke avvik fra domstolens behandlingsmåte», skriver Giertsen i sin konklusjon.