Helsetilsynet har gjennom flere kilder fått informasjon om at ernæringssvikt hos eldre fortsatt er et problem.

Konsekvensene av for lite mat over lang tid er redusert allmenntilstand, svekket immunforsvar, høyere risiko for infeksjoner og økt dødelighet.

Flere klager

Flere klage— og tilsynssaker tyder dessuten på at helsetjenesten ikke er oppmerksomme nok på problemet, og heller ikke har gode nok rutiner til å fange opp signaler om alvorlig underernæring hos beboerne. Det viser en rapport som er utarbeidet på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.

Først når situasjonen er blitt prekær, i form av kraftig vekttap og sterkt svekket allmenntilstand, blir det grepet inn. Men da har utviklingen ofte kommet for langt til at den lar seg reversere.

Nå blir kommunene bedt om å skjerpe seg, blant annet ved å innføre nye rutiner som går ut på at pasienten skal veies regelmessig for å holde øye med vektutviklingen.

Pårørende er bekymret

Fylkessykepleier Åshild Gjellestad i Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland sier at man har fått en del henvendelser av denne typen når man har utført tilsyn ved eldreinstitusjonene. Pårørende er bekymret når de ser at deres gamle mor eller far svinner hen fordi de ikke får i seg den maten de trenger.

Slår alarm for sent

– Noe av problemet, ikke bare på sykehjem, men også blant hjemmeboende eldre med kommunale hjelpetjenester er nok at alarmen går altfor sent. Pleierne gjør gjerne sine observasjoner og ser at noe er galt, kanskje de også skriver en rapport, men det stopper gjerne der, sier Gjellestad.

Hun mener det er nødvendig å få utviklet en mer føre var holdning på dette området.

Ferdigmat frister ikke

– Det er ikke nok å observere, man må sette inn tiltak også. På institusjoner er forholdet ofte at man får tilsendt ferdigprodusert og ferdigpakket mat som nok kan være ernæringsmessig riktig sammensatt, men som ikke alltid er anrettet på en slik måte at den vekker appetitten. Det kan også skorte på personalets årvåkenhet når det gjelder å passe på at de eldre får i seg den maten de trenger.

Alvorlige følger

– Hvor alvorlig er underernæring for eldre?

– Konsekvensene kan bli svært alvorlige. For lite eller feil mat, eller en kombinasjon av de to tingene, tapper ikke bare kroppen for krefter, men fører også til at sår heles dårligere og at immunapparatet svekkes. Det blir vanskeligere å komme seg igjen etter sykdom. Sluttresultatet kan bli økt dødelighet, sier Gjellestad.