Helsetilsynet i Hordaland mener overlegen har gått altfor langt i å tilfredsstille barnevernets informasjonsbehov.

«Etter vårt syn har du i dette tilfellet gått ut over det som er nødvendig for å vurdere omsorgssituasjonen til det aktuelle barnet», skriver de i et brev til overlegen.

Saken er nå oversendt Statens helsetilsyn, som skal vurdere om det er grunnlag for å gi overlegen en advarsel.

– En glipp

Overlegen sendte ut en kopi av journalen etter at barnevernstjenesten ba om å få den og «andre relevante opplysninger fra Kvinneklinikken vedrørende svangerskap, fødsel og tiden etter fødselen». Barnevernet hadde en mistanke om at det forelå en alvorlig omsorgssvikt.

– Vi har plikt til å sende over opplysninger når vi får en forespørsel fra barnevernet, men det som skal skje er at vi skal gjøre en vurdering av hvilke deler av journalen barnevernet trenger. Her har det skjedd en glipp, fordi hele journalen er sendt uten at det har skjedd en vurdering, forklarer klinikksjef ved Kvinneklinikken Britt Eide.

Barnevernet fikk i dette tilfellet tilgang på sensitive opplysninger som absolutt ikke hadde noe med kvinnens omsorgsevne å gjøre.

Endrer ikke rutiner

«Helsetilsynet i Hordaland ser alvorlig på saken fordi personen som her var vernet av taushetsplikten er klart identifisert og fordi deler av informasjonen som fremkommer i de utleverte opplysningene må anses å være særlig sensitiv informasjon”, står det i rapporten.

Der står det også at utleveringen har ført til en betydelig belastning for pasienten.

– Det er beklagelig når det skjer feil, men feil kan skje. Dette har ikke ført til endring av rutiner, fordi rutinene er klare nok, men vi har skjerpet inn de vi har, sier Britt Eide, som anslår at Kvinneklinikken får ti til femten henvendelser fra barnevernet i året.

Pasienten hadde i dette tilfellet bedt om at journalen måtte sperres for innsyn fra andre i forkant av episoden, men det er helt irrelevant, ifølge Helsetilsynet i Hordaland.