Flere enn før blir psykisk syke og trenger behandling. Kapasiteten er altfor liten både ved Haukeland Universitetssykehus og i Barne— og ungdomspsykiatrien. Ventelistene øker, overbelegget er stort og det er akutt mangel på spesialister i psykiatri.

Korttidsavdelingen i Sandviken er overfylt. Av dem som blir henvist til det nye psykiatriske akuttmottaket, blir 57 prosent behandlet og utskrevet. 28 prosent av disse har behov for ny innleggelse etter tre måneder. Administrasjonen i Helse Bergen er også bekymret for situasjonen og mener tilbudet er for dårlig.

Spesialistbemanningen og legedekningen har i flere år vært bekymringsfull lav ved byens psykiatriske sykehusavdelinger. Ved flere avdelinger leier man inn spesialister fra vikarbyrå for å opprettholde forsvarligheten.

I Barne- og ungdomspsykiatrien har antall behandlere økt kraftig, likevel er kapasitetsproblemene store, både ved poliklinikkene (BuP) og ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling på Haukeland. Mange barn og unge blir stående lenge på venteliste, dette gjelder særlig de som har behov for grundigere utredning og behandling i institusjon, altså de som er sykest.

I 1999 fikk Sandviken Sykehus pålegg om å bedre forholdene ved korttidsposten etter lang tids overbelegg og lav bemanning. I mai 2002 fikk Helse Bergen pålegg om umiddelbart å sette i verk tiltak ved avdelingen. Nå to år senere er det fremdeles stort overbelegg. Fylkeslegen ser at Helse Bergen har iverksatt flere typer tiltak, uten at dette har vært nok.

Administrasjonen i Helse Bergen ser ingen raske løsninger på problemene, men anbefaler en rekke kortsiktige tiltak, blant annet raskere rekruttering av overleger til avdelingene, etablering av spesialistutdanning og ambulerende team rettet mot barnevernsbarn.