I høringsnotatet som Kommunal— og regionaldepartementet har sendt ut, nevnes bl.a. disse områdene hvor statlig ansvar skal bli fylkeskommunalt:

  • Fylkeskommunen skal få ansvaret for 81 prosent av det offentlige veinettet. Hoveddelen av oppgavene til Statens vegvesen skal overføres (riksveiene), inkludert riksveifergene. Men stamveiene blir fortsatt statlig ansvar.
  • Fylkeskommunen skal eie inntil 49 prosent av Innovasjon Norge. I tillegg skal fylkeskommunen kunne delta i regionale innovasjonsselskaper sammen med bl.a. SIVA.
  • Regionale forskningsfond skal opprettes, men hvordan de skal organiseres er ikke bestemt.
  • Innenfor miljøvern skal fylkeskommunen få overført ansvaret for vannforvaltning, bevaring av innlandsfisk og høstbare, ikke-truede viltarter. Dessuten for tilrettelegging og ivaretakelse av allment friluftsliv. Men forvaltningen av truede og sårbare arter (bl.a. rovdyr) blir fortsatt Fylkesmannens ansvarsområde.
  • Innen utdanning skal fylkeskommunen få et generelt ansvar for fagskoleutdanningen. Fylkeskommunen skal dessuten utnevne to av de eksterne styrerepresentantene ved høyskolene.
  • Innen kultur skal fylkeskommunen bl.a. få ansvaret for å oppnevne styreleder og eventuelt flere styremedlemmer til landsdels- eller fylkesinstitusjoner.
  • Innen marin sektor skal fylkeskommunen få ansvar for å gi havbrukskonsesjoner, ha ansvar for felling av kystsel, lokale fiskerireguleringer og fiske etter kongekrabbe.