Det pågår en heftig debatt mellom Nav, Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet for tiden. Den handler om hvorfor folk i pent tøy på vanlig sykkel kan kjøre fra sportskledde syklister på racersykkel, oppover bakker. Blir racerne frakjørt av en moped eller en sykkel? Bør de som kjører forbi i så fall ha førerkort?

Svaret ligger i byråkratiet.

Mothers little helper

Du har sikkert sett de selv, damene som tilsynelatende uanstrengt sykler i full fart i motbakkene på en sykkel som ser ut som en vanlig rigg. Men så ligger der en liten elektrisk hjelpemotor i navet, som Nav nå vil se nærmere på.

Dersom denne motoren yter så stor kraft at syklene passerer seks kilometer i timen, snakker vi om et kjøretøy. Og da er tusen og ett ute, for Nav har kjøpt inn slike sykler for 11,6 millioner, før bremsene ble satt på.

Poenget er nemlig at folk med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til slike stønadsberettigete hjelpemiddel, i henhold til Lov om folketrygd.

Men da må de ikke gå for fort.

Brev, møter, bøter

Det har vært avholt en rekke møter, det er skrevet en mengde brev mellom de berørte etatene om denne saken. Nå ligger den i Marit Arnstads departement. Samferdselsministeren fikk den tilsendt uken før jul, og har ennå ikke rukket å sette foten ned.

Alt i 2010 foreslo Statens vegvesen strenge reaksjoner for (mis)bruk av tråsykkel med motor. Den gang var disse farkostene relativt nye i trafikken. Det het i forslaget til reaksjoner:

«Dersom en ved kontroll ute på vegen kommer over uregistrerte kjøretøy hvor en har mistanke om at ovennevnte krav til tråsykkel med hjelpemotor ikke er overholdt, ber vi om at slike kjøretøy stoppes for kontroll, eventuelt ytterligere kontrolleres i hall og eventuelt strafffeforfølges mm, dersom det viser seg at det er snakk om mopeder og ikke el-sykler.»

Unntak fra regelen?

Nå er syklene parkert hos Nav, og saken parkert hos Senterpartiets minister for samferdsel og transport.

Hennes oppgave blir å finne ut om det kan fastsettes forskrifter om unntak fra reglelverket. Altså at brukere med behov for slike sykler kan få dem, uten å ta førerkort, og uten å bli tatt for å være mopedister.

Arbeidsdepartementet håper på et relativt hurtig svar fra samferdselsdepartementet.