Bømlo Jakt— og fiskelag har i kommunen sitt naturbruksutval samrøystes fått avvist forslaget om 10 kroner fuglen i skotpremie for å få ned ein kråkebestand som laget meiner har auka enormt og gjer stor skade for andre fugleartar og for bøndene.

Søknaden har vekt stort engasjement blant fuglevener, og Sunnhordland Ornitologiske Forening tok sterkt fråstand frå jegerane sitt ønskje og deira framstilling av kråketilstandane. Også Fylkesmannen frårådde framlegget, og dermed innstilte landbrukssjef Njål Gunnar Slettebø overfor politikarane at skotpremie ikkje er rette verkemiddelet for å redusera bestandar av dyreartar som finst naturleg hos oss.

Lite diskusjon

— Det var ingen særleg diskusjon i utvalet. Eg trur heller ikkje det ville blitt felt så mange fleire kråker med skotpremie enn det som blir teke ut gjennom vanleg jakt. Einaste fordelen ville vore at skotpremie gir ei betre registrering av kor mange fuglar som blir felt, seier Svein Arve Skartveit (Frp), leiar av Bømlo naturbruksutval. I heile landet er det "fri" jakt på kråke heile året utanom hekkesesongen

Skartveit har ikkje ei formeining om kor vidt kråkebestanden på Bømlo har auka eller minka. Han meiner ornitologane burde vore meir opptekne av kva fåre kattar utgjer for utsette fugleartar enn det kråkene representerer.

Subjektiv synsing

Ornitologforeininga skriv i sin tre sider lange høyringsuttale at det ikkje fins haldepunkt for å hevda at kråkebestanden har auka, korkje på Bømlo eller andre stader. Det finst ingen vitskapelege observasjonar å støtta seg til, berre subjektiv synsing basert på store kråkeflokkar no og då, seier ornitologane.

Heller ikkje Fylkesmannen har funne at det er dokumentert ein auke i kråkebestanden. Rett nok kan kråker ta egg og kyllingar av orrfugl spesielt, men det har orren alltid levd med, heiter det frå statsinstansen.

Bømlo Jakt- og fiskelag gjorde i søknaden om skotpremie eit poeng av at kråkene tek føre seg av kraftfôret som bøndene set ut til sauer og lam. Bømlo Bondelag og Bømlo Bonde- og småbrukarlag var inviterte til å gje høyringsuttale til søknaden, men avstod frå å svara.

Kråkevisa

PS: Kan du forresten «Kråkevisa», den heller brutale folkesongen frå Hardanger om mannen og kråka?

Her er den:

Og mannen han gjekk seg i vedaskog.

Heifara, i vedaskog!

Då sat det ei kråke i lunden og gol.

Hei fara! Falturilturaltura!

Og mannen han tenkte med sjølve seg,

heifara, med sjølve seg:

Skal tru om den kråka vil drepa meg?

Hei fara! Falturilturaltura!

« Å no har eg aldri høyrt større skam!

Heifara, høyrt større skam!

Har du høyrt at ei kråke kan drepa en mann?"

Hei fara! Falturilturaltura!

Og mannen han spente sin boge for kne.

Heifara, sin boge for kne.

Så skaut han den kråka så ho datt ned.

Hei fara! Falturilturaltura!

Av skinnet så gjorde han tolv par skor.

Heifara, han tolv par skor.

Det beste paret det gav han til mor.

Hei fara! Falturilturaltura!

Av tarmane gjorde han tolv par reip.

Heifara, han tolv par reip.

Og klørne han brukte'n til møkkagreip.

Hei fara! Falturilturaltura!

Og nebbet han brukte til kyrkjebåt,

Heifara, til kyrkjebåt,

så dei kunne ro både frå og åt.

Hei fara! Falturilturaltura!

Av augo så gjorde han stoveglas.

Heifara, han stoveglas.

Og nakken han sette på kyrkja til stas.

Hei fara! Falturilturaltura!

Og den som 'kje kråka kan nytta så,

heifara, kan nytta så,

han var ikkje verd'e ei kråke å få.

Hei fara! Falturilturaltura!