10 av de 31 områdene har høyt potensial for forurensning. SFT mener disse må gis førsteprioritet for nærmere undersøkelser av bunnsedimentene.

Det viser en landsomfattende kartlegging Norconsult har utført for SFT.

Av de seksti gjennomgåtte områdene i Hordaland, faller 39 i kategorien «lavt eller ingen potensial for forurensing». 21 regnes som å ha middels forurensingspotensial, men bør likevel undersøkes nærmere.

PCB og tungmetaller

Kartleggingen gjelder områder der det har vært drevet vedlikehold og bygging av skip og offshoreinstallasjoner.

Utslipp av PCB, tungmetaller og organiske miljøgifter kan spores tilbake til sandblåsing, sprøytemaling og rengjøring av skipsbunner. Mange av stoffene og metallene regnes som potensielt helseskadelige når de oppkonsentreres i næringskjeden.

En lang rekke av de omtalte virksomhetene er for lengst nedlagt.

I Bergen gir SFT førsteprioritet til seks områder, deriblant Bergens Mekaniske Verksteder, Laksevåg Verft, Mjellem & Karlsen Verft og Skjøndal Slip & Mek. Verksted.

— Utbyggere bør punge ut

Miljøgift-situasjonen utenfor de berørte verftsområdene i Solheimsviken, Damsgårdssundet og Indre Puddefjorden er alt undersøkt av Fylkesmannens miljøvernavdeling. En tiltaksplan konkluderer med at det må settes i verk en storstilt oppryddingsaksjon. Tiltakene som er aktuelle, er tildekking, mudring og etablering av barrierer for å hindre spredning av forurensete sedimenter til nye områder.

Hvem som skal betale for oppryddingen i gamle miljøsynder er et åpent spørsmål. De juridiske ansvarsforholdene er innfløkte, men i tiltaksplanen tas det orde for et miljøfond, der også aktører som vil bygge boliger i de gamle verftsområdene i Bergen tar sin del av regningen.

Den nye SFT-kartleggingen viser også at sjøbunnen utenfor flere verftsområder i Kvinnherad, Bømlo og Stord har høyt forurensningspotensial.

I Sogn og Fjordane er til sammen elleve områder utpekt som prioriterte for nærmere sediment-undersøkelser.

I landet som helhet, er 171 av 430 tidligere og nåværende verftsområder regnet som prioriterte for grundige undersøkelser.