SKJALG FREMO, NTB

Grunnlaget for denne frykten er at forvaltningslovens regler om partsoffentlighet fortsatt gjelder i ansettelsessaker, også etter at Stortinget i fjor høst vedtok å forandre offentlighetsloven slik at søkerlister ikke lenger må offentliggjøres i sin helhet. Den nye bestemmelsen innebærer at opplysninger om en søker kan unntas fra offentlighet dersom søkeren selv ber om dette.

Næringsdepartementet har tatt opp denne saken med Justisdepartementet. Der er det liten trøst å få. Tvert imot bekrefter Justisdepartementet at slike lekkasjer kan skje. Og dette må andre søkere leve med, heter det i svarbrevet.

Innsynsrett nødvendig Samtidig fastslår Justisdepartementet at det ikke er "aktuell politikk å innskrenke parters innsynsrett i søkerlister".

– De hensyn som begrunner en parts innsynsrett, veier tyngre enn ulempene. Innsynsretten er nødvendig for at søkeren blant annet skal kunne kontrollere at han eller hun ikke blir usaklig forbigått eller forskjellsbehandlet i ansettelsesprosessen, skriver Justisdepartementet i svaret til Næringsdepartementet.

Useriøse søkere Justisdepartementet åpner likevel en liten mulighet for å unngå lekkasjer. Dette gjelder tilfeller der noen har søkt en stilling uten å være "reell søker".

– Når det gjelder personer som søker en stilling bare for å få innsyn i søkerlisten, er det derimot mulig at man kan nekte innsyn fordi de ikke oppfyller kravet til å være part i saken.

Her tilføyer Justisdepartementet at "problemet ligger i det bevismessige".

– For å kunne nekte innsyn, bør det være åpenbart at det dreier seg om en useriøs søknad, heter det.