Sykefravær blant helsepersonell kan føre til at influensautbrudd får alvorlige følger. Dødeligheten kan blir høy.

En ny sårbarhetsanalyse utarbeidet av fylkesmannens beredskapsavdeling kommer med skremmende spådommer.

Rapporten sendes nå ut på høring. Eksperter fra en rekke samfunnsområder har deltatt i sektorvise arbeidsgrupper som har vurdert sannsynligheten for— og konsekvensene av uønskete hendelser.

Konklusjonen er at Hordaland skiller seg ut som et risikofylke. Det skyldes ikke bare at fylket ligger utsatt til for vær og vind. Mye risikobasert aktivitet, ikke minst knyttet til oljeutvinningen i Nordsjøen, blir trukket frem i sårbarhetsanalysen.

Det mest alvorlige sett fra folkehelseperspektiv, er likevel rapportens kapittel om epidemier og helseberedskap. Et epidemisk influensautbrudd regnes som sannsynlig, det vil si en hendelse i løpet av en tiårsperiode.

«Et kraftig epidemisk utbrudd vil kunne være alvorlig for liv og helse og samfunnsviktige funksjoner. Et pandemisk (som rammer alle, red.anm.) utbrudd som Asiasyken vil kunne være katastrofalt både med hensyn til antall døde, belastning på helsevesenet og drift av sentrale samfunnsfunksjoner», heter det i rapporten.

«80 prosent syke»

En pandemisk influensa vil ramme oss før eller senere og oppstår vanligvis med mellom 10 og 40 års mellomrom, ifølge sårbarhetsanalysen.

— Et aggressivt virus kan sammen med lav immunitet i befolkningen gjøre at kanskje opp mot 80 prosent av oss blir syke, noe som vil føre til et uholdbart press på helsevesenet, slås det fast.

For å redusere risikoen, foreslås flere tiltak. Helseforetakene må i samarbeid med Helse Vest øve på et pandemisk influensautbrudd. Videre må vaksinasjonsprosenten i befolkningen økes kraftig fra dagens 10 prosent.

Vaksinebehov

Helse Vest har i sin helseberedskapsplan anslått 20-40 prosent sykefravær ved kraftig influensautbrudd. En pandemisk influensa kan imidlertid føre til så stor mangel på helsepersonell at det vil få katastrofale konsekvenser i form av ekstra dødsfall. Derfor foreslås det at ansatte ved helseinstitusjoner i fylket må få tilbud om influensavaksine.

Den skremmende oppblomstringen av tuberkulosetilfeller i Russland og faren for at en epidemi derfra kan spre seg til Norge, trekkes også frem i rapporten. Også her er vi dårlig rustet:

«Behandlingskapasiteten ved sykehusene i fylket vårt er generelt for dårlig med hensyn til større tuberkuloseutbrudd, og spesielt har man for få isolat tilgjengelig».

Fylkesmannen mener staten må inn med øremerkete midler for å øke isolatkapasiteten.

Liten terrorfare

Selv om sjansen for sykdomssmitte via drikkevann ikke regnes som svært sannsynlig, peker rapporten på at nedslagsfeltene rundt drikkevannskildene må skjermes bedre. Smittepotensialet som følge av campylobacter-bakterier fra fugl eller dyr kan, sammen med feil i rensesystemet, få store konsekvenser. Ikke minst hvis det skulle skje i fylkets største drikkevannskilde Gulfjellet, som forsyner nærmere 100.000 bergensere med vann i springen.

Faren for terrorangrep mot drikkevannskilder regnes som svakt økende, men klassifiseres likevel som «lite sannsynlig». Guttestreker eller handlinger utført av mentalt ustabile personer regnes som en større risikofaktor.