Sellafield-utslippene ATLE ANDERSSON atle.andersson@bt.no I et brev til miljøvernminister Siri Bjerke gir byrådslederen i Bergen uttrykk for dyp bekymring over økende radioaktiv forurensning langs vestlandskysten. Strøm-Erichsen viser til oppslagene i Bergens Tidende tidligere i vår der det ble påvist mangedoblet radioaktiv forurensning av norske havområder. På vakt — Det er påvist betydelig radioaktivitet i krabbe, skjell og hummer. Langtidsvirkningene i havet er ikke kjent. Vi har grunn til å være på vakt for å unngå at det følsomme internasjonale markedet for sjømat faller sammen, mener byrådslederen. I brevet til miljøvernminister Bjerke skriver Ap-kollega Strøm-Erichsen at det er bred faglig enighet om realitetene rundt forurensningen og om følgene av den. Bergen kommune forventer også at Storbritannia stanser forurensningen snarest.Etter at Bergens Tidende brakte opplysningene om Sellafield-utslippene, gikk statsministeren Jens Stoltenberg ut og sa han ville ta saken opp med sin britiske kollega Tony Blair. Ved Statsministerens kontor får BT opplyst at det trolig vil skje i august, da de to regjeringssjefene etter planen skal møtes. På teppet I mai ble en representant for den britiske ambassaden innkalt på teppet i Utenriksdepartementet. Fra norsk side ble det her uttrykt spesiell bekymring over de økte nivåene av technetium i tang, tare og hummer. Technetium har en halveringstid på 213.000 år. Ambassadens representant ble også overlevert en bunke protestskriv fra norske kommuner, fylkeskommuner, næringsorganisasjoner og miljøvernorganisasjoner som frykter konsekvensene av Sellafield-utslippene. Grillet Miljøvernminister Siri Bjerke er flere ganger blitt grillet i Stortingets spørretime om regjeringens håndtering av saken, og samtlige politiske partilandsmøter i vår har vedtatt uttalelser som i klar tekst krever at regjeringen øver tungt press på britiske myndigheter.Statens strålevern og en rekke havforskere har tidligere uttalt til BT at utslippene må opphøre fordi man ikke kjenner langtidsvirkningene. I dag ligger de radioaktive nivåene under faregrensen, men man frykter at den økende radioaktiviteten kan ødelegge bildet av norsk sjømat som ren, og derfor bli et mareritt for den viktige eksportnæringen.- Landene rundt Nordsjøen kan ikke lenger leve med utslippene fra Sellafield. Det setter havets matkammer i fare, og undergraver den næringen som skal skaffe oss utkomme når oljen tar slutt, skriver Fiskebåtredernes Forbund i et brev til regjeringen.