— Marinejegerkommandoen har lange tradisjoner, nærhet og kompetanse på operasjoner i vårt sjøterritorium. Det taler for en opprettholdelse og styrking av kommandoens rolle når det gjelder maritim terrorberedskap, sier hordalandsrepresentanten.

I en mulighetsstudie som Forsvarsdepartementet nylig har fått overlevert av forsvarssjef Harald Sunde, blir elitetroppenes fremtidige organisering drøftet. Ett av alternativene er å slå sammen Forsvarets spesialkommando på Rena og Marinejegerkommandoen.'

Ønsker klart svar

I spørretimen i Stortinget i dag ønsker Halleraker at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen skaper ro og klart tilbakeviser en nedleggelse eller flytting av Marinejegerkommandoen fra Haakonsvern og Ramsund i Nord-Norge.

— En flytting vil være det samme som å vanne ut den kompetansen marinejegerne har bygget opp gjennom en årrekke, sier Øyvind Halleraker.

Høyre-representanten synes det er underlig at det ikke er tatt lærdom av innholdet i 22/7-rapporten.

Halvannen time mer

— Her pekes det på at responstid er viktig. Det er ingen tvil om at responstiden ved prekære situasjoner i havnære områder blir betydelig svekket hvis marinejegerne flyttes. Vi snakker om en svekkelse på minst halvannen time. I tillegg påvirker vær- og flyforhold responstiden, sier Halleraker.

Han er fullt klar over at det er Forsvarets spesialkommando på Rena som i dag har utrykningsansvaret dersom politiet ber om assistanse til kontraterror-bekjempelse også i havområdene våre.

— Det er uansett viktig å holde fast ved den enheten Marinejegerkommandoen utgjør på Vestlandet og i Nord-Norge, sier Halleraker.

Han mener forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har alle muligheter for å skjære gjennom og beslutte at marinejegerne fortsatt skal høre hjemme der de er i dag.

— Det håper jeg hun gjør allerede i spørretimen i dag, sier Halleraker.