INGEBJØRG JENSEN

I går la partiet frem et forslag for Stortinget der de ber Regjeringen sørge for behandling av alle søknader etter 1999 fra personer som var til stede på Laksevåg og Holen skole den 4. oktober 1944.

I begrunnelsen for forslager viser FrP til undersøkelsen gjort gjennom «Minneforeningen av 4. oktober 1944». Den viser at 20 av de ca. 30 fra Laksevåg/Holen skole som har søkt krigspensjon etter år 2000, er blitt avvist av Rikstrygdeverket (nå NAV). Selv om Stortinget ti år tidligere hadde gått inn for en mer liberal praksis.

— På denne bakgrunn var det grunn til å forvente at den påkjenningen som ble påført alle de som var til stede på Laksevåg den 4. oktober 1944, og særlig de som var små barn på Holen skole, ville kunne føre til alvorlige senskader som ville gi rett til krigspensjon, mener FrP.

Også FrP er rystet over at uttalelsene fra NAV om at dommen i Gulating lagmannsrett ikke får konsekvenser for deres praksis og behandling av andre søkere fra Holen skole og Laksevåg.

Stortingsrepresentant Robert Eriksson understreker at en slik vurdering også bør gjelde liknende saker fra andre deler av landet.

Over påske vil saken trolig bli behandlet i sosialkomiteen.