— Den riksdekkende målingen som Opinion har utført for Bergens Tidende er ikke oppsiktsvekkende, men bekrefter en tendens vi har registrert i målinger som er gjort av andre institutter i det siste, sier forskningssjef Bernt Aardal ved Institutt for samfunnsforskning.

De nakne tall i målingen som ble utført helt på slutten av forrige uke viser at Frp har gått frem fra 23,3 til 27,1 prosent i forhold til målingen for en måned siden, mens Høyre nesten står på stedet hvil med 14,6 prosent. Hadde det vært valg nå, ville Frp fått 13 flere stortingsrepresentanter enn det har i dag.

Økt fremmedfrykt?

— Er det økt fremmedfrykt i kjølvannet av Muhammed-tegninger og muslimsk uro som forklarer tilstrømningen til Fremskrittspartiet?

— Jeg vil være varsom med å trekke en slik konklusjon, svarer Aardal, som bl.a. viser til at Frp-ledelsen har holdt en lav profil i kjølvannet av den internasjonale uroen.

Han legger større vekt på den økende oppslutningen om Frp så å si fra måned til måned etter stortingsvalget. En nærliggende forklaring, slik han vurderer det, er en «strukturell misnøye» med både de nåværende og de tidligere regjeringspartiene fordi de er meget tilbakeholdne med å gjøre bruk av de store oljeinntektene.

Bakgrunnsmaterialet i målingen viser for øvrig at Frp har fått mange av sine nye sympatisører fra Høyre. Bernt Aardal mener at en viktig forklaring kan være utbredt frustrasjon over Høyres aversjon mot et regjeringsprosjekt som også omfatter Frp.

- Vi står klippefast

— Jeg tror at den viktigste forklaringen på at vi gjør det så bra er at vi står klippefast på vår politikk, slik vi lenge har gjort, mener Siv Jensen, som både er parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet og partiets nestleder.

Hun sier videre i kommentaren til meningsmålingen at uroen i regjeringspartiene, og mellom disse partiene, har kommet Frp til gode. Folk flest ser at Frp er et tydelig alternativ til dem som har regjeringsmakt nå, mener hun.

— Kan det tenkes at uroen omkring Muhammed-tegningene har ført til økt tilstrømning til Frp?

— Det er vel kjent hva Frp mener om innvandringspolitikken. I den situasjonen landet nå står overfor har vi helt bevisst manet til ro og gitt regjeringen ryggdekning med tanke på internasjonal opptreden, sier Siv Jensen.

Sp i bakevje

Ifølge målingen sliter alle de tre sentrumspartiene. Senterpartiet har bare 4,7 prosent oppslutning og ville ha mistet ytterligere tre stortingsrepresentanter hvis det hadde vært valg nå.

Også KrF og Venstre har problemer med å komme på offensiven. Dagfinn Høybråtens parti er på felgen med bare 5,8 prosent og ville ha fått bare ni representanter. For Venstre ville situasjonen vært enda mer dramatisk, ettersom det ville ha kommet under sperregrensen og fått bare to på Tinget. Da ville Lars Sponheim og Odd Einar Dørum vært tilbake til start, der de sto ved valget i 2001.

SV har en forsiktig fremgang i forhold til januarmålingen fra Opinion, men ville likevel ha mistet tre mandater i forhold til stortingsvalget. Arbeiderpartiet har hatt en stabil utvikling i disse månedene, med en oppslutning på 33,1 prosent denne gang.