*Personskattereduksjoner på i alt nesten 4,2 milliarder. Det største beløpet er økt personfradrag som utgjør i alt 3 milliarder kroner, økte minstefradragssatser utgjør 1,21 milliarder og minstefradrag for pensjonister 1,64 milliarder. Frp vil fjerne fradraget for fagforeningskontingent.

*Lettelser i bedriftsbeskatningen på 773 millioner kroner. Endringer i permitteringsreglene utgjør 300 millioner, økte avskrivningssatser for maskiner 270 millioner.

*Avgiftsreduksjoner på i alt 5,28 milliarder. Nei til økning av merverdiavgiften utgjør 5 milliarder. Ingen økning i bensinavgiften 235 millioner.

*Vel 2,44 milliarder til helse. Nullstilling av alle egenandeler utgjør vel 1 milliard, ingen innføring av arbeidsgiverandel på 10 prosent i sykelønnsordningen 925 millioner. Helseforetakene tilføres 500 millioner.

*345 millioner til justis. 150 millioner til Oslopolitiet, 150 millioner til politi— og lensmannsetaten.

*Samferdsel 700 millioner. Av dette skal 600 millioner gå til riksveiinvesteringer og 100 millioner til riksveiferjedrift.

*Kommunesektoren 1,2 milliarder som skal være en styrking av kommunenes frie inntekter.

*Næring 41 millioner (såkornordningen)

*Miljø 35 millioner (fartøyvern og kalking av vassdrag)

*Kirke og skole 45 millioner (låneordninger for skolebygg og kirkebygg)

*I tillegg kommer krav som ikke koster penger neste år. Dette gjelder blant annet inngåelse av kontrakt om innkjøp av transportfly til Forsvaret.

*Inndekningen er ikke med, men den skal skje ved reduserte offentlige utgifter eller mer bruk av oljepenger, ikke ved hjelp av økte skatter og avgifter.