De tre er John I. Alvheim, som er innvalt frå Telemark, men opphavleg frå Radøy. Det er Ulf Erik Knudsen frå Buskerud og Øyvind Korsberg frå Troms.

Disiplinere

Registeret vart oppretta for at omverda skulle få eit visst innsyn i kva slags bindingar, mellom anna økonomisk, ein representant kunne ha. Det var også ein tanke om at registeret kunne verke disiplinerande på representantane

Det er ei friviljug sak å gje opplysningar til registeret, men det blir i alle fall venta at representantane svarar registerføraren, når dei blir bedne om det.

Det har alle desse tre representantane gjort.

Neglisjerer

Men det er også dei representantane som ikkje i det heile tek seg bryet med å svare registerføraren. Det betyr at dei ikkje har brydd seg med å returnere skjemaet dei har fått overlevert frå registerføraren.

For om lag ein månad sidan sendte stortingspresident Jørgen Kosmo brev til alle representantane der han minte om registeret og oppmoda etternølarane om å svare.

Brevet frå presidenten har etter det Bergens Tidende får opplyst vore utan annan effekt enn at dei som allereie gjev fyldige opplysningar, har sendt inn opplysningar på nytt.

Det er nå fire av dagens stortingsrepresentantar som heilt neglisjerer registeret. Også her skil Frp seg negativt ut To av desse fire er innvalt frå Frp. Det er Torbjørn Andersen frå Aust-Agder og Øyvind Vaksdal frå Rogaland.

Sogn og Fjordane

Dei to siste som ikkje har funne grunn til å svare registerføraren er begge representantar frå Sogn og Fjordane. Det er Høgre-representanten Sverre J. Hoddevik og KrF-representanten Per Steinar Osmundsnes.

Hoddevik har i årevis neglisjert registeret ved å la vere å svare.

I fjor haust opplyste han til Bergens Tidende at han var prinsipiell motstandar av registeret. Han uttala at han hadde så mykje elles å bruke tid på at han ikkje tok seg bryet med å sende inn irrelevante opplysningar til eit register som er friviljug.

Han lova likevel at han skulle melde frå til registeret dersom det vart venta av han. Men det har han likevel ikkje gjort.

Osmundnes er «fersk» ettersom han først rykka inn som fast representant i haustsesjonen, etter at partifellen, Magne Aarøen, døydde.

Korkje Hoddevik eller Osmundnes var i går tilgjengelege for kommentarar.