Etter to ukers tautrekking på FN-møtet om biologisk mangfold i Haag, reiste forhandlerne fra 180 land i går hjem uten å ha fått på plass tiltak og regler mot illegal skogdrift.

Ulovlig hogst av økologisk viktig naturskog bidrar sterkt til den økende avskogingen i mange land, som i følge mange eksperter bidrar til økt fattigdom, global oppvarming og andre miljøproblemer.

Store verdier på spill

En rekke store skognasjoner med Brasil i spissen nektet å godta formuleringer som legger begrensninger på hvordan de skal drive sine økonomisk sett viktige skogressurser. Tømmer er en av verdens viktigste handelsverdier, og store verdier står på spill for mange land, særlig i Asia og Latin-Amerika.

Miljøvernminister Børge Brende opplyser imidlertid til BT at regjeringen vurderer norske tiltak.

— Jeg ser på muligheten for å forby import av ulovlig hogd tømmer. Men vi må undersøke om dette kommer i konflikt med eksisterende regelverk i Verdens Handelsorganisasjon (WTO), sier Brende.

Han mener det er et problem at WTO-reglene ikke tar nok miljøhensyn. Han sier Norge vil arbeide for å styrke internasjonale miljøvernavtaler innen WTO-systemet under FNs verdenstoppmøte i Johannesburg i høst.

Utvannet skogprogram

Under møtene i Haag kom landene til enighet om et nytt arbeidsprogram for bevaring av skog. Press fra en rekke land, deriblant Brasil, Malaysia og Colombia, førte imidlertid til at programmet fikk en svært generell ordlyd. Blant annet blir behovet for vern av økologisk viktig skog fremhevet, men uten at bestemte skogtyper er nevnt spesielt.

— Fra norsk side ønsket vi et mer konkret og forpliktende vedtak med sterkere føringer på de enkelte land. Nå baseres alt på frivillig, nasjonal oppfølging, sier rådgiver Arne Ivar Sletnes i Landbruksdepartementet til BT.

Pinligliste

Ifølge Natur og Ungdom står Norges innsats for internasjonalt skogvern i Haag i grell kontrast til den praktiske oppfølgingen hjemme.

— I Norge er det nesten ikke naturskog igjen. Det hjelper lite at vi bruker store og fine ord på verdenskonferanser når man ikke gjør noe med skograseringen hjemme, sier Trude Myhre i Natur og Ungdom. Under møtene i Haag overrakte hun til Brende en svarteliste som organisasjonen hevder viser at Norge bryter med konvensjonen om biologisk mangfold. Blant annet blir statlig millionstøtte til planting av gran på Vestlandskysten fremhevet.

— Dette er biologisk forurensning fordi gran er en fremmed art i disse områdene, sier Myhre.