Det er en av årsakene til at Helse Vest kommer dårligst ut per innbygger, ifølge Hagen-utvalget som foreslo et nytt finansieringssystem for sykehusene.

— Modellen har variabler som tar hensyn til sykelighet i regionen, og der ligger Helse Vest under gjennomsnittet. Også bosettingsmønsteret virker inn, sier professor Jan Erik Askildsen ved Institutt for økonomi på Universitetet i Bergen.

Han leder Rokkansenterets prosjektgruppe om helseøkonomi, og sier at det alltid vil kunne diskuteres om en modell er den beste til å ta hensyn til regionale behov.

— Uansett vil det være politisk svært vanskelig å endre bevilgningene i forhold til den fordelingen man har. Det betyr i så fall at en annen helseregion vil få mindre penger. Og det har vist seg at det er veldig vanskelig å redusere helsetilbud som allerede eksisterer. Her kommer de politiske prosessene inn. Lokale aksjoner har jo ofte påvirket fordelingen av midler, sier forskeren.

I realiteten må derfor politikerne ty til ekstrabevilgninger hvis de skal rette opp skjevheter. Men disse er midlertidige, og vil gjerne føre til krav om tilsvarende bevilgninger andre steder.

— Dersom politikerne virkelig trodde på modellen, burde de fulgt den slavisk. Men siden det kommer krav om å endre fordelingen, tyder mye på at de ikke tror på den, sier Askildsen.