I Haugesund byrett ble mannen dømt til ubetinget fengsel i åtte måneder og til å betale 40.000 kroner i oppreisning. Denne avgjørelse ble anket til lagmannsretten.

Retten viser til at beviskravene i sivile saker og straffesaker er forskjellige. Etter straffeprosessloven er det ikke noe til hinder for at en person som er frifunnet for straff, i samme sak kan bli dømt til å betale erstatning.

De rettslige vilkårene for straff og erstatning vil også kunne være ulike. For straffansvar kreves det forsett, mens erstatning vil kunne idømmes ved grov uaktsomhet.