— Kjemikalier som kan benyttes i fremstillingen av sprengstoff er i svært få tilfeller belagt med importrestriksjoner eller forbud, skriver tolldirektør Bjørn Røse i et notat til 22. juli-kommisjonen.

Regjeringens terrorkommisjon har bedt om opplysningene fra tollmyndighetene. Bjørn Røse informerer kommisjonen om at «innførsel av kjemikalier kan i de fleste tilfeller gjøres lovlig uten krav om tillatelse. Kjemikalier fremgår derfor så langt ikke på Toll- og avgiftsetatens beslagstatistikk».

Global Shield

— Toll- og avgiftsetaten har likevel, sammen med internasjonale samarbeidspartnere, gjennomført kontrollaksjoner som Global Shield. Målet med denne aksjonen var å overvåke den internasjonale handelen med 14 kjemikalier som kan benyttes til fremstilling av sprengstoff. Aksjonen var orientert mot eksport, men norsk tollvesen utvidet den til også å omfatte import, skriver Røse i notatet til 22. juli-kommisjonen.

Han konkluderer med at Global Shield-aksjonen er et godt eksempel på måter å utnytte informasjonen som ligger i Toll- og avgiftsetatens systemer.

Tolldirektøren opplyser at restriksjoner på kjemikalier i først og fremst er knyttet til eksport.

— Regelverket har med andre ord fokusert på å hindre eksport av farlige kjemikalier til land der man frykter at kjemikaliene kan brukes til kriminelle formål eller til opprustning av et lands militære kapasitet, skriver han.

Røse understreker at Toll- og avgiftsetaten mottar informasjon om grensekryssende vareførsel og valutatransaksjoner, som kan bidra til å avklare ulovlige forhold.

Behring Breivik

Som en følge av Global Shield-aksjonen oversendte tollmyndighetene i mars i år, til blant andre Politiets sikkerhetstjeneste (PST), en navneliste over norske borgere som hadde importert kjemikalier fra det polske firmaet Keten. En av personene var den terrorsiktede Anders Behring Breivik. PST vurderte opplysningene, men valgte ikke å fortsette undersøkelsene etter å ha sjekket Behring Breivik mot sine egne registre.

PST-sjef Janne Kristiansen har tidligere forklart denne beslutningen med at PST ikke har anledning til å registrere borgere som har gjennomført helt lovlig import av en vare til Norge.

Våpenbeslag

Avdelingsdirektør Pål Hellesylt i Toll- og avgiftsdirektoratet ønsker ikke å svare på konkrete spørsmål, og viser til at saken vil bli fulgt opp i forhold til kommisjonen, og at det skal avholdes et møte:

— Vi har i notatet til kommisjonen redegjort for hva vi gjør for å stoppe import av våpen og kjemikalier. Ytterligere svar vil vi gi til kommisjonen. Vi ønsker å bidra til denne granskningen på en best mulig måte, sier Hellesylt.

Det siste tiåret har Tollvesenet beslaglagt nær 50.000 enheter ammunisjon, 198 skytevåpen, 1350 andre våpen samt 2750 andre voldsprodukter.

Andre våpen enn skytevåpen er våpen som avfyres ved hjelp av en mekanisk innretning, for eksempel armbrøst. Voldsprodukter er elektrosjokkvåpen, pepperspray, kniver og annet.