Direktoratet for naturforvaltning fraråder at det bygges vindpark på Frøya i Nord-Trøndelag, og kritiserer samtidig at det ikke finnes noen nasjonal arealpolitikk for vindkraftutbygging.

Direktoratet har vurdert en søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og TrønderKraft om konsesjon til et vindkraftverk med 63 turbiner på Frøya.

DN mener det ikke er nok å se isolert på virkningene av det aktuelle vindkraftverket, men at man også må vurdere hvor stort utbyggingsomfanget bør være langs kysten av Midt-Norge. DN skriver at landskapet i kystregionen er i ferd med å skifte karakter og identitet fra småskala kystlandbruk til et landskap preget av vindmøller.