–Dette vil både styrke samfunnets beskyttelse og rettssikkerheten for de straffedømte, sier Aps justispolitiker Ane Sofie Tømmerås til NTB.

En enstemmig justiskomité gikk onsdag inn for å iverksette en reform som i prinsippet har vært vedtatt siden 1997. Først nå regner myndighetene med at helsevesenet og kriminalomsorgen er rustet til å sette endringene ut i livet.

Klarere skille –Hele sikringsinstituttet skal med dette forsvinne. Det blir innført klarere skiller mellom håndteringen av tilregnelige og utilregnelige lovbrytere. Tilregnelige lovbrytere skal heretter holdes i forvaring i tillegg til straff når dette er nødvendig. Utilregnelige er syke mennesker som må behandles; ikke straffes, sier Tømmerås.

Forvaring vil innebære at straffedømte plasseres i spesielle avdelinger i fengslene, tilpasset forbrytelsens egenart.

Livstid? –På tidspunktet når dom blir avsagt, er det nærmest umulig å anslå hvor lenge samfunnet har behov for å beskytte seg mot vedkommende forbryter. Derfor vil det ikke bli angitt eksakt tid for forvaringen. Retten fastsetter en tidsramme, som kan forlenges med 5 år om gangen. Dersom beskyttelsesbehovet tilsier det, kan en person i prinsippet bli holdt i forvaring på livstid, sier Tømmerås.

Hun mener likevel at ordningen vil styrke de dømtes rettssikkerhet, fordi det blir hyppigere prøving av hvor farlige de er. De dømte kan selv kreve slike vurderinger årlig.

For utilregnelige lovbrytere blir det verken snakk om sikring eller forvaring. Disse kan i stedet dømmes til tvungen omsorg eller helsevern, oftest i psykiatriske institusjoner.

Første gang Justiskomiteen støtter regjeringens forslag om at det må være adgang til å idømme forvaring også ved første gangs alvorlige forbrytelse. Dette er en endring fra tidligere behandling av reformen.

–Jeg er svært glad for denne endringen. Det ville være helt urimelig om en lovbryter måtte gjøre eller forsøke å gjøre to grusomme handlinger for å bli dømt til forvaring. Samfunnet kan ikke vente på gjentakelse av slike handlinger før de nødvendige beskyttelsestiltak blir tatt, sier Tømmerås.

NTB