— Er det registrert dødsfall som knyttes til forurensning?

— Med tanke på dødelighet av forurensning er det gjort befolkningsstudier i sammenliknbare land med Norge: Nederland, Finland, Canada og USA. Studiene viste svært like resultater, fra et halvt til ett års tap av levetid for hver økning på 10 mikrogram pr. kubikkmeter av PM 2,5 (små svevestøvpartikler) i luftforurensning.

- Hvilke stoffer er mest skadelige?

— Ett enkelt stoff er ikke ansvarlig alene. De mest sentrale forurenserne er likevel nitrogendioksider fra bilmotorer, svoveldioksider fra forbrenning av olje, koks og ved, og svevestøv fra blant kull og vedbrenning.

- Hvem er mest utsatt?

— Barn er i risikosonen fordi de har høyere ventilasjon og høyere stoffskifte. Personer som allerede er syke i luftveier, lunger og hjerte-karsystem er utsatt for akutt forverring ved forurensning i omgivelsene. Høy eksponering i svangerskapet kan medføre for tidlig fødsel og lav fødselsvekt.

- Er inneluft bedre enn uteluft?

— Inneluften er dessverre svært avhengig av uteluften, men konsentrasjonen av svevestøv er likevel lavere inne. Man bør derfor kun åpne vinduene mot trafikkfylte områder utenom rushtidene.

- Kan friske bli syke i forurenset luft?

— Sammenhengen mellom forurensning og forverring av astma hos barn er «etablert viten». Så svaret er ganske enkelt: ja det finnes klare holdepunkt for at også friske kan bli syke av å være i forurenset luft.

- Er det noe poeng å bruke ansiktsmaske?

— Helsegevinsten av å bruke maske er ikke undersøkt i gode studier. Masker gir ikke full beskyttelse, men svevestøv kan reduseres til en viss grad.

- Har dere hatt ekstrainnrykk på sykehuset den siste uken?

— Vi har ikke vært i nærheten av forrige vinters forurensningsnivåer ennå, og har ikke opplevd noe uvanlig stort innrykk av pasienter. Luftkvaliteten er heldigvis ikke som den var for 50–60 år siden, da over 10.000 mennesker døde og 100.000 ble syke i London (desember 1952). Årsaken da var atmosfærisk inversjon med påfølgende smogkatastrofe på grunn av kullfyring fra åpne ildsteder.