Som tidligere omtalt i BT, har det langvarige arbeidet med å samordne operaaktivitetene i Bergen/Hordaland gang på gang strandet. I et siste forsøk på å bringe saken nærmere en løsning, har administrasjonen i kommunen og i fylkeskommunen foreslått en modell der den videre operasatsingen utvikles langs to akser: en klassisk orientert i tilknytning til Vest Norges Opera og en samtidsorientert i regi av Opera Vest.

Denne modellen innebærer at VNO mister sin status som fylkets regionoperaselskap og likestilles med OV idet det ikke lenger blir kommunal og fylkeskommunal representasjon i VNOs styre. Et annet omstridt punkt er forslaget om at byrådet oppnevner en noe uklar, operafaglig «utviklingsgruppe» som skal gi «de offentlige myndigheter rådgivende innspill til operasatsinger i Bergen og Hordaland».

Fylket sitter på gjerdet

Saken skulle etter planen behandles noenlunde parallelt på politisk nivå i fylkeskommunen og kommunen, men fylket har siden kommet til at man vil avvente utfallet i bystyremøte 9. desember. Deretter får komité for kultur og helse i fylkeskommunen saken til behandling. Det betyr at selv om fylkeskommunen, om nødvendig, kan gjøre sitt beslutningsløp raskere enn normalt, vil en endelig konklusjon ikke foreligge før et stykke ut på nyåret.

Torsdag var operasaken oppe i Bergen kommunes komité for kultur, idrett og oppvekst, og der ble byrådets innstilling nedstemt.

Et flertall på åtte av tretten medlemmer gikk inn for et trepunkts fellesforslag fra Høyre, Frp og RV:

  • VNO skal fortsatt være det regionale operaselskap for Bergen og Hordaland.
  • Bergen vil arbeide for en videre utbygging av en profesjonell regionopera for Vestlandet.
  • Det etableres et samarbeidsforum for de ulike kulturinstitusjonene som inngår i operaproduksjon på Vestlandet.

«Ansvarsfraskrivelse»

Et fjerde punkt, som Høyre og RV sto bak, fikk tilslutning fra alle unntatt Frp. Det sier at «Bystyret er positiv til å videreføre støtte til Opera Vest og deres satsing på samtidsopera».

I debatten begrunnet Høyres Henning Warloe flertallsforslaget med at man ikke kan koste på seg et fireårig eksperiment som kanskje setter hele prosessen tilbake. Stine Akre (RV) fremhevet at den regionale operasatsingen fortsatt må ha en sterk lokal forankring. Av den grunn ønsker partiene bak forslaget at kommunen og fylkeskommunen, som i dag, skal være representert i operaselskapets styre. Akre luftet også en viss skepsis til hvem som skulle sitte i «utviklingsgruppen». For øvrig mente hun at byrådets forslag skrur tiden minst seks år tilbake og vitner om kommunal ansvarsfraskrivelse.

Mindretall kan bli flertall

SVs Ragnhild Hedemann gjorde det klart at når hun støtter byrådets forslag, er det ikke fordi hun ser det som noen god løsning, men fordi det er viktig å prøve å komme seg bort fra det som altfor lenge har vært en fastlåst situasjon. Hun er kritisk til at VNO ikke har klart å utvikle faste samarbeidsavtaler med Grieghallen, BFO og andre lokale kulturinstitusjoner og understreker at de to bergenske operaselskapene må behandles likt.

Geir Kjell Andersland (V) var frustrert over at byrådet ikke leverte et mer gjennomarbeidet forslag. Han var likevel innstilt på å stemme for forslaget «i ren oppgitthet», men endte med å gi sin tilslutning til fellesforslagene.

— Vi vet hva vi har. Skulle vi lage noe helt nytt, måtte det vært gjort skikkelig. Og det er ikke byrådets forslag. Hvilket mandat og hva slags kompetanse skal utviklingsgruppen ha? Hvor skal den plasseres i det parlamentariske system? Det er bedre å satse på status quo enn på den uklare planen fra byrådet. Nå vil jeg diskutere saken videre, ikke minst med meg selv som er den beste samtalepartneren jeg har, så kan det hende jeg legger frem et alternativt forslag i bystyret.

Ved avstemningen fikk altså ikke byrådets innstilling flertall. Men i bystyret blir forholdet ventelig det motsatte. Der har partiene som nå utgjorde flertallet, 33 av 67 stemmer, og det er heller ikke gitt at Venstre stemmer mot byrådet 9. desember. På den annen side, hvis noen skulle ønske - og få lov til - å bryte ut fra SV eller Ap, kan utfallet fort bli et annet.

I så fall får de hodepine i fylkeskommunen.