Stavanger tingrett avslo mandag Pettersens begjæring om å bli løslatt fra varetekt. Tingretten, ved tingrettsdommer Anne Marie Aarrestad, mener at det ikke er fare for «oversoning», og at Pettersen «uansett må påregne en lengre ubetinget fengselsstraff». Retten legger ikke avgjørende vekt på at to andre Nokas-tiltalte ikke er fengslet.

– Skuffet, men ikke overrasket, er Dan Pettersens kommentar til NTB, via sin forsvarer.

– Oppsiktsvekkende

Dommeren skriver i kjennelsen at det i pressen har vært stilt spørsmål om løslatelsesbegjæringen nå er «et taktisk fremstøt i forkant av prosedyrene og de derpå følgende rådslagninger i juryen».

– Retten finner det ikke nødvendig å ta stilling til dette, men skal bemerke at det inntrykk som derved er skapt, i seg selv kan tale mot en løslatelse nå, idet det er egnet til å krenke folks rettsfølelse dersom en domfelt benytter rettsvesenet av taktiske grunner, heter det i kjennelsen.

Brynjar Meling reagerer slik på disse formuleringene:

– Det er oppsiktsvekkende at retten i sin begrunnelse bruker en kommentar i Stavanger Aftenblad, med en spekulasjon journalisten har suget av eget bryst. Jeg har ikke latt meg intervjue om dette. Journalisten kan spekulere så mye han vil. Min klient har begjært seg løslatt fordi han mener seg uberettiget varetektsfengslet, sier Brynjar Meling til NTB.

– Mistanken styrket

Begjæringen om løslatelse av Dan Pettersen ble behandlet i et rettsmøte i Stavanger tingrett fredag i forrige uke. Der la Meling stor vekt på at bevisbildet i NOKAS-saken er blitt endret i høst, i løpet av bevisførselen i Gulating lagmannsrett. Forsvareren framhevet at Stavanger tingretts dom i NOKAS-saken er «feil», fordi den legger til grunn at Dan Pettersen deltok i selve ranshandlingen mot NOKAS.

Meling argumenterte i rettsmøtet fredag for at Dan Pettersen må komme i samme stilling som de to tiltalte Thomas Ingebrigtsen og William Pettersen, som ikke deltok i selve ranshandlingen, og som begge er på frifot under ankesaken i Gulating lagmannsrett.

Tingrettsdommer Anne Marie Aarrestad ser helt annerledes på dette spørsmålet, og skriver følgende:

– Retten kan ikke gå inn på spekulasjoner om hva juryens kjennelse og senere lagmannsrettens dom vil gå ut på. Retten finner det tilstrekkelig å vise til at mistanken mot domfelte er styrket ved at han nå – i motsetning til i tingretten – har erkjent medvirkning til ranet.